PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Långsiktigt omställningsarbete

Omställningsarbetet vid Uppsala universitet syftar till att undvika arbetsbristsituationer. Genom proaktiva aktiviteter och åtgärder ska omställningsarbetet bidra till såväl verksamhetens utveckling som att öka förutsättningarna för medarbetarna till ett längre arbetsliv. Lokalt kollektivavtal om omställningsmedel har som syfte att bidra till finansiering av universitetets långsiktiga omställningsarbete.

Åtgärder som enligt avtalet helt eller delvis kan finansieras med omställningsmedel är:

  • Kurser och utbildningar
  • Karriärvägledning, handledning och mentorskap
  • Kompetensutbyte
  • Delpension
  • Kompetensanalyser/motsvarande
  • Övriga åtgärder inom ramen för avtalet

Åtgärderna ska ha ett långsiktigt omställningssyfte och därmed ligga utöver de sedvanliga kompetensutvecklingsåtgärder som arbetsgivaren normalt bekostar. Åtgärder som Trygghetsstiftelsen står för bekostas inte heller av dessa medel.

Hur går det till?

När behov av omställning uppkommer, ska prefekt/motsvarande kontakta en HR-specialist vid HR-avdelningen angående frågan om behov och möjligheter av eventuella omställningsåtgärder och finansiering.

Det är prefekt/motsvarande som ansöker om omställningsmedel. HR-specialisterna har en särskild ansökningsblankett som ska användas. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorgansiationerna råder gemensamt över omställningsmedlen, och beviljande av omställningsmedel förutsätter att åtgärden uppfyller syftet med avtalet.

Du som medarbetare kan också kontakta din fackliga organisation för mer information.

Kontakt

HR-specialister
Fackliga organisationer