PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppföljning - kvartalsskifte

Inför varje kvartalsskifte måste redovisningen ägnas ytterligare omsorg; förutom den rutinmässiga uppföljningen inför varje periodstängning krävs att redovisningen är avstämd med avseende på fördelning av interna lokalkostnader, medfinansiering, finansiering av lämnade bidrag (transfereringar) etc. 

Lokaltjänstkostnader, LTK

 • Kontrollera att kärnverksamhetens LTK inom GU resp. FO är vidarefördelade till projekt/kostnadsbärare. (LTK steg 4, konto 5017 Fördelning lokaltjänstkostnader).
 • Vid bokslut måste den slutliga bokföringen av LTK stämmas av och ev. åtgärdas. (Projekt xxx01 10xx) Se separat bokslutsinformation.

Indirekta kostnader

 • Stäm av fördelningen av indirekta kostnader till kärnverksamhetens projekt/kostnadsbärare. Använd rapporten STÖDET. Ta hänsyn till kända skillnader mellan vår och höst vad gäller kärnverksamhetens omfattning. Räkna ev. ut aktuell budgetavvikelse/kalkyldifferens.

Medfinansiering

 • Kontrollera att de bidragsfinansierade projekt som behöver medfinansieras får medfinansiering bokförd.

Internränta

 • Fördela interna ränteintäkter och -kostnader till prestation och projekt enligt institutionens beslut. I rapporten ERÄNTA finns detaljerad information om hur ränta genererats. Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) rekommenderar att internräntan samlas på ett gemensamt projekt. Internränta måste bokföras på enskilda projekt endast i de fall bidragsgivaren så kräver.

Transfereringar

 • Kontrollera med hjälp av rapporten TRKOLL att lämnade bidrag är rätt bokförda med avseende på prestation, projekt och finansiär samt att tillgänglig finansiering finns. Rapporten ger felmeddelande i de fall rättelser måste göras.

Bokföring per prestation

 • Rapporterna ORGÖV (PGÖV), RRORGP (RRPGP) visar bokföring per prestation och är ett bra hjälpmedel för att stämma av att intäkter och kostnader är rimligt fördelade mellan olika verksamhetsgrenar.

Bokföring per projekt

 • Rapporten PROJÖV är lämplig för uppföljning av bokföring på projektnivå och ger underlag för bedömning av bl.a. följande detaljer:
 • Att samtliga intäkter och kostnader är bokförda på projektnivå.
 • Att projekt med intäkter och kostnader på fler än en prestation är korrekt bokförda.
 • Att projekt med större kostnader än intäkter har tillräcklig framtida finansiering.
 • Att LTK-projektet xxx01 10xx endast har obetydligt saldo, d.v.s. att fördelning av LTK-steg 4 är bokförd.

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg