PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ekonomisk uppföljning

En förutsättning för att ett rättvisande periodresultat ska erhållas är att inkomster och utgifter periodiseras. Förutbetalda bidragsintäkter periodiseras med automatik varje månad; för övrigt periodiseras intäkter och kostnader fullständigt endast vid hel- och delårsbokslut enligt gällande bokslutsanvisningar. Detta medför att en helt rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska utfall uppnås endast vid dessa tillfällen. Det är dock önskvärt att institutioner/enheter bokför periodiseringar oftare, t.ex. vid kvartalsskiften, för att säkerställa en säkrare verksamhetsuppföljning varje kvartal.

Rapporter

För att de ekonomiska rapporterna ska utgöra ett så gott underlag för bedömning av verksamheten som möjligt rekommenderas att rapporter tas ut efter periodstängning i Raindance. Först då är periodens löner, statsanslag, periodisering av oförbrukade bidrag, avskrivningar, indirekta kostnader, medfinansiering etc. med säkerhet bokförda.

Rapporterna utgör underlag för olika intressenters uppföljning av verksamhetens ekonomiska utfall. Fullständig förteckning och presentation av befintliga rapporter finns på hemsidan under rubriken Ekonomisystemet Raindance/Rapporter. Ett urval rapporter för presentation av utdata och regelbunden ekonomisk uppföljning presenteras här nedan.

Lämpliga rapporter till institutionsledningen:

 • ORGÖV - Institutionsöversikt per prestation
 • RRORGP - Resultaträkning per prestation
 • STÖDET - Stödverksamhetens kostnader; fördelade indirekta kostnader
 • STFUNK - Stödverksamhetens kostnader per funktion och prestation
 • (RRORG - Resultaträkning)
 • (BRORG - Balansräkning)

Lämpliga rapporter till forskargrupper/avdelningar:

 • PGÖV - Projektgruppsöversikt per prestation
 • RRPGP - Resultaträkning för projektgrupp
 • PROSUM - Rapport med stora urvalsmöjligheter. Uppställd som PROBOK.

Lämpliga rapporter till enskilda forskare:

 • PROJÖV - Projektöversikt
 • PROBOK - Detaljerad projektrapport
 • PROSUM - Rapport med stora urvalsmöjligheter. Uppställd som PROBOK
 • RÅDRED - Projektrapport över längre period. Uppställd enl. vissa finansiärers återrapporteringskrav.

Budgetuppföljning

Det är viktigt att göra uppföljning av det ekonomiska utfallet gentemot budgeteringen i UUplus. Budgetuppföljning görs i programmet GLIS (Generellt Lednings- och Informations System).

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg