Ekonomisk uppföljning

En förutsättning för att ett rättvisande periodresultat ska erhållas är att inkomster och utgifter periodiseras. Förutbetalda bidragsintäkter periodiseras med automatik varje månad; för övrigt periodiseras intäkter och kostnader fullständigt endast vid hel- och delårsbokslut enligt gällande bokslutsanvisningar. Detta medför att en helt rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska utfall uppnås endast vid dessa tillfällen. Det är dock önskvärt att institutioner/enheter bokför periodiseringar oftare, t.ex. vid kvartalsskiften, för att säkerställa en säkrare verksamhetsuppföljning varje kvartal.

Rapporter

För att de ekonomiska rapporterna ska utgöra ett så gott underlag för bedömning av verksamheten som möjligt rekommenderas att rapporter tas ut efter periodstängning i Raindance. Först då är periodens löner, statsanslag, periodisering av oförbrukade bidrag, avskrivningar, indirekta kostnader, medfinansiering etc. med säkerhet bokförda.

Rapporterna utgör underlag för olika intressenters uppföljning av verksamhetens ekonomiska utfall. Ett urval rapporter för presentation av utdata och regelbunden ekonomisk uppföljning presenteras här nedan.

Lämpliga rapporter till institutionsledningen:

 • EK10 ORGÖV - Institutionsöversikt per prestation
 • EK20 RRORGP - Resultaträkning per verksamhet/totalt
 • EK30 STÖDET - Stödverksamhetens kostnader; fördelade indirekta kostnader
 • STFUNK - Stödverksamhetens kostnader per funktion och verksamhet (Tillgänglig HT2018)
 • PR15/PR16 RESULTATRÄKNING VS BUDGET
 • BRORG - Balansräkning - (Tillgänglig HT2018)

Lämpliga rapporter till forskargrupper/avdelningar:

 • EK80 Översikt VSO/FAK/PG - Projektgruppsöversikt per verksamhet
 • PR15/PR16 RESULTATRÄKNING VS BUDGET - Resultaträkning för projektgrupp
 • PR10 PROBOK- Rapport med stora urvalsmöjligheter.

Lämpliga rapporter till enskilda forskare:

 • PR30 Översiktsrapport projektnivå- Projektöversikt
 • PR10 (PR11) PROBOK - Detaljerad projektrapport
 • RÅDRED - (Tillgänglig HT2018) Projektrapport över längre period. Uppställd enl. vissa finansiärers återrapporteringskrav.

Budgetuppföljning

Det är viktigt att göra uppföljning av det ekonomiska utfallet gentemot budget. Budgetuppföljning kan även göras i programmet GLIS (Generellt Lednings- och Informations System).