Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Forskningsavtal

Det är viktigt att fästa överenskommelser "på papper" eftersom det vid skriftliga avtal finns större chans att parterna är medvetna om avtalets innebörd. Det är också svårare, i jämförelse med skriftliga överenskommelser, att bevisa innehållet i ett muntligt avtal.

Innan ni ingår i ett avtal titta gärna igenom juridiska avdelningens checklista för forskningsavtal.

Riktlinjer

Riktlinjer för uppdragsforskning vid Uppsala universitet.

Riktlinjer avseende intellektuella tillgångar skapade vid Uppsala universitet.
 

Mallavtal
 

Det finns mallavtal för uppdragsverksamhet, dvs. en färdig avtalsmall som du kan använda vid uppdragsverksamhet.

Mallavtal med tillhörande standardvillkor (bilaga B till mallavtalet) finns på både svenska och engelska.

Avtal uppdragsverksamhet (svenska)

Standardvillkor bilaga B (svenska)

Agreement Commissioned Activities (engelska)

General regulations Annex B (engelska)

Andra typer av mallavtal såsom samarbetsavtal och sekretessavtal finns inte framtaget av juridiska avdelningen, men det går bra att kontakta oss så hjälper vi er ta fram ett avtal.
 

Vem är behörig att underteckna avtal?
 

Avtal ska tecknas av den som är behörig enligt gällande delegationsordning vid universitetet. Vid en institution är detta normalt prefekt och vid andra enheter den som är enhetschef.

För en mindre kategori avtal är behörig firmatecknare förvaltningschef (forskningsstöd från EU eller NIH) och i undantagsfall rektor (vissa sponsoravtal). Det framgår av prefektens/enhetschefens delegation när denna inte är behörig att själv skriva på avtalet.

Avtal för uppdrag rörande forskning och utbildning där värdet av kontraktet överstiger 100 000 kr eller sträcker sig tre år eller längre tecknas av prefekt men ska godkännas av förvaltningschef. Sådana avtal skall före godkännande granskas av juridiska avdelningen.

Den som tecknar avtalet för universitets räkning är ansvarig för att universitetet kan uppfylla de åtaganden som avtalet medför. Detta inbegriper att universitetet kan upplåta rättigheter till resultat om det är ett åtagande enligt avtalet. Då resultat i övrigt ägs av forskarna själva och för att undvika missuppfattningar i detta avseende, rekommenderar juridiska avdelningen att en skriftlig bekräftelse inhämtas från den ansvariga forskaren samt att det åläggs den ansvariga forskaren att inhämta motsvarande bekräftelser från övriga deltagande forskare. Mall för Villkor för deltagande i följande projekt vid Uppsala universitet.

 

När du behöver hjälp med avtalsformulering inom olika områden kan du vända dig till någon av universitetsjuristerna , Johan Asker tel 471 7419, Louise Bark tel 471 7417, Helene Ekizean tel 471 7457 eller Johan Hammarberg tel 471 2074.