Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vetenskaplig oredlighet

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet ansvarar för att utreda misstänkt oredlighet. I nämnden ingår lagfaren ledamot, lärar- och studentrepresentanter, jurist samt universitetsdirektör.
Nämndens ledamöter
Kontakt: oredlighet@uadm.uu.se

Med oredlighet i forskning avses:

 • Förfalskning
 • Förvanskning
 • Plagiat och
 • Underlåtenhet att inhämta tillstånd eller följa uppställda villkor.

Nämnden har också till uppgift att informera om och på annat sätt motverka oredlighet i forskning.
Nämnden har dock  inte uppgift att ta ställning till forskningens kvalitet.

När en anmälan inkommer till universitetet meddelas detta till rektor som överlämnar den till Nämnden för utredning av oredlighet i forskning för hantering. Alla anmälningar utreds om det inte helt uppenbart handlar om något annat eller är uppenbart ogrundat. I så fall fattar rektor beslutet att inte utreda, efter föredragning av nämndens ordförande.

Så här hanterar Uppsala universitet anmälningar om oredlighet i forskning:

 1. Den anmälde forskaren underrättas och en utredning påbörjas. En referent i nämnden utses.
 2. Forskaren erbjuds inlämna ett eget yttrande.
 3. Nämnden kan inhämta yttrande i specifika frågor från sakkunnig/a, varav minst en ska vara från ett annat lärosäte. Den sakkunniges uppgift är att analysera vissa specifika frågor som är viktiga för utredningen. Under den processen kan ytterligare underlag begäras in.
 4. Universitetet kan vid behov inhämta yttrande från Centrala etikprövningsnämnden, och ska alltid göra det om anmälare eller anmäld önskar det och det inte är uppenbart obehövligt.
 5. När sakkunniga gjort sin bedömning får den anmälde tillfälle att lämna synpunkter på deras bedömning.
 6. När utredningen är klar skriver nämnden ett  yttrande till rektor som fattar beslut.
 7. Blir beslutet fällande besluta rektor därefter om process för eventuell påföljd och disciplinåtgärder.
 8. I förekommande fall kontaktas även tidskrift där studie publicerat, och ev finansiär.

Anmälan och beslut om misstanke om oredlighet i forskning är offentliga handlingar.

Riktlinjerna i detalj

Uppsala universitets riktlinjer avseende förfarandet vid anmälan om oredlighet i forskning (UFV 2016/1079)

Etisk prövning

Etisk prövning, djur

Enligt Djurskyddslagstiftningen krävs godkännande från en djurförsöksetisk nämnd för användande av försöksdjur i forskningsverksamhet. Ansökningar från Uppsala universitet ställs till:

Uppsala djurförsöksetiska nämnd
Uppsala Tingsrätt
Box 1113
751 41 Uppsala

Tel: 018-167200
Fax: 018-167282

För allmän information om djurförsök och om djurförsökens betydelse för medicinsk forskning, se webbplatsen djurförsök.info.

Etisk prövning, människor

Projekt som omfattar forskning på levande personer, men också t.ex. forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, måste godkännas av en regional etisk nämnd.

Fullständig information och blanketter finns hos de regionala nämnderna.  

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 
Box 1964 
751 49 Uppsala

Kontaktuppgifter regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

IRB - Institutional Review Board

Forskning som rör människor och som finansieras av det amerikanska hälsodepartementet ska, förutom ett godkännande av svenska etikprövningsnämnden, årligen granskas av en universitetsbaserad IRB. Uppsala universitet har därför inrättat en granskningsnämnd för forskning som säkerställer att ansökningar och projektrapporter uppfyller amerikansk lagstiftning. För mer information kontakta Anders Alderborn eller Sofia Wretblad.

Relaterad information: 

Codex - webbplats om etik och forskning