PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö kan beskrivas som villkor och förutsättningar i arbetet utifrån aspekter som socialt samspel, samarbete och stöd.

Kontakten kollegor emellan och kontakten mellan medarbetare och prefekter/motsvarande har stor betydelse för känslan av trygghet och gemenskap. God psykosocial arbetsmiljö har också betydelse för möjligheterna att nå individuella mål i arbetet och för verksamhetens utvecklande. 

Prefekter/motsvarande ska tillsammans med medarbetarna bidra till ett gynnsamt arbetsklimat genom att skapa förutsättningar för god kommunikation och öppenhet.

Konflikter ska hanteras på ett sådant sätt att de inte utvecklas och ger upphov till kränkande behandling eller ohälsa.

Universitetet har interna resurser som ger stöd i psykosociala frågor vid HR-avdelningen. Utöver internt stöd finns också externa leverantörer som genomför insatser som syftar till att stärka individer, arbetsgrupper och prefekter/motsvarande.