PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

De samordnar uppdraget

  • Rektor har uppdragit professor Elisabet Nihlfors att med stöd från avdelningen för uppdragsutbildning samordna universitetets initiativ och åtgärder kopplade till nyanlända och integrationsfrågor.
  • HR-avdelningen handlägger regeringsuppdraget, både avseende mottagning av nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att HR-avdelningen ansvarar för kartläggning av antal praktikplatser, tillhandhållandet av dessa till Arbetsförmedlingen samt uppföljning och avrapportering av arbetet till Statskontoret.
  • Samordnare på HR-avdelningen är mångfaldsspecialist Hooshang Bazrafshan.