Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Varje överenskommelse ska diarieföras

HR-avdelningen sammanställer och avrapporterar antalet mottagna praktikanter till Statskontoret.

Det är viktigt att varje överenskommelse med Arbetsförmedlingen diarieförs av berörd institution/motsvarande.

Övergripande frågor eller frågor med koppling till lika villkor; 
kontakta mångfaldsspecialist Hooshang Bazrafshan