PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Arbetet för lika villkor

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor. Det operativa ansvaret har ordföranden i varje fakultetsnämnd, prefekterna samt varje chef och arbetsledare inom universitetet. Arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan universitetet och studenterna.

Nedan framgår hur arbetet för lika villkor är organiserat på olika nivåer på universitetet.

Enheten för HR-stöd

Institutionernas lika villkorsombud/motsv.

Nätverket för mångfald och lika villkor

Rådet för lika villkor

Samrådsgrupp för lika villkorsfrågor

Universitetsbibliotekets jämställdhetsombud

Universitetsförvaltningens jämställdhetsombud

Vetenskapsområdenas/fakulteternas/motsv. arbetsgrupper