Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rapporter

Skor är huvudsaken - omslagsbild 

Boken Skor är huvudsaken är en samling essäer om det mest vardagliga, om det vi går och står i, det varpå hela vår tyngd vilar: det är en bok om skor.

Författarna är alla forskare och lärare vid Uppsala universitet som deltagit i ett ledarskapsprogram för kvinnor. De kommer från en mängd olika vetenskapliga discipliner, men har alla gjort erfarenheten att om vetenskapligt arbete ska lyfta utöver det vanliga krävs både lättsamhet och djup. Det behövs luft åt tanken som gör det möjligt att ge den vingar i oväntade riktningar, och det krävs allvar som koncentrerar tanken till en enda punkt. Det behövs kreativitet och kunskap, humor och allvarsamhet, fantasi och erfarenhet. Precis som att alldeles på allvar och med glimten i ögat skriva en bok om skor.

Du kan köpa "Skor är huvudsaken" genom Museum Gustavianum  eller genom att kontakta Carin Eriksson Lindvall 

Utvecklingssamtal

Denna rapport riktar sig främst till chefer inom Uppsala universitet, det vill säga prefekter, administrativa chefer och andra personer (det vill säga även chefer på högre hierarkiska nivåer) med ansvar för att hålla utvecklingssamtal. Syftet med rapporten är att bidra till en ökad förståelse för utvecklingssamtalets syfte och betydelse för utveckling av både individer och arbetsplatser. Förhoppningen är att rapporten också kan främja utvecklingssamtal av god kvalitet genom att erbjuda chefer några väl valda tips och idéer. Rapporten innehåller argument till varför utvecklingssamtal är viktigt, hur man som chef kan förbereda sig och vad som kan vara bra att tänka på.

Att utvärdera lärande

Syftet med denna rapport är att presentera en modell för hur pedagogiska processer kan utvärderas. Utvärdering som företeelse diskuteras och avgränsas från näraliggande begrepp och vi ger också exempel på olika typer av utvärderingar. Vad man kan tänka på vid planeringen av en utvärdering ges utrymme samt en kortare redogörelse för hur vi ser på lärande i arbetslivet. Rapporten avslutas med en redogörelse för de centrala begreppen resultat och effekter.

Mentorsprogram

Denna rapport är tänkt att fungera som en bas och en utgångspunkt vid utformningen av mentorsprogram inom Uppsala universitet. Avsikten är att översiktligt beskriva vad mentorskap är och vilket utbyte det kan ge mentorer och adepter. Vad man kan tänka på vid utformningen av ett mentorsprogram diskuteras här och det framförs förslag på kriterier som kan användas för rekrytering och matchning av mentorer och adepter.

Utvärdering av ledarprogrammet för kvinnor

Denna rapport innehåller en utvärdering av de tre första omgångarna av ledarutvecklingsprogrammet för kvinnor vid Uppsala universitet.