Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kollektivavtal

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och de anställdas fackliga organisationer som reglerar villkor för arbetstagare som löner, anställningsvillkor och övriga förhållanden. Ett kollektivavtal kan gälla grupper av anställda, en arbetsplats eller en hel bransch.
Fackliga organisationer

Centrala kollektivavtal

Centrala kollektivavtal är avtal som, inom staten, sluts mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna. Arbetsgivarverket är den statliga arbetsgivarorganisationen och Saco-S, OFR/S, P, O och SEKO är de fackliga motparterna.

De centrala avtal* som reglerar de generella villkoren för anställda vid Uppsala universitet är Villkorsavtal, Villkorsavtal-T och Chefsavtal. Chefsavtalet reglerar villkor för ledare som ingår i universitetets lokala chefskrets.

Villkorsavtalet tecknas i två versioner, Villkorsavtal som tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna samt SEKO. Detta avtal är tidsbegränsat. Villkorsavtal-T är ett tillsvidareavtal och tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

De centrala avtalen omförhandlas regelbundet, vilket resulterar i en ny RALS - Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet. Avtalet med Saco-S gäller nu utan slutdatum och benämns RALS-T där T står för tillsvidare.

Arbetsgivarverket, centrala avtal

* Avtalen gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige.

Lokala kollektivavtal

För att anställningsvillkoren ska kunna verksamhetsanpassas ger Villkorsavtalet möjlighet för de lokala parterna att komma överens om att andra villkor ska gälla. Det innebär att parterna vid Uppsala universitet kan teckna lokala kollektivavtal.