Delpension

Du som anställd vid Uppsala universitet har möjlighet att ansöka om delpension från och med den månaden du fyller 61 år och längst till och med månaden före den då du fyller 65 år. Detta enligt det centrala kollektivavtalet Avtal om delpension för arbetstagare hos staten. Du har rätt, men inte skyldighet, att stanna kvar i anställningen till utgången av den månad då du fyller 67 år enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), 32 a §.

Villkor för att kunna söka delpension är att du innan arbetstidsförminskningen ska ha haft kollektivavtalad pensionsrätt, inte nödvändigtvis statlig, i sammanlagt 120 månader.

Arbetstiden kan som mest minskas med 50 % av ordinarie heltidsarbete.

Din tjänstepension från arbetsgivaren påverkas inte om du går i delpension. Däremot så påverkas den allmänna ålderspensionen i och med att det bara är den faktiska tiden som du arbetar som är pensionsgrundande. Delpensionen ger inte tillskott till vare sig inkomstpensionen, premiepension eller tilläggspensionen.

Det åligger dig som medarbetare att själv informera dig om de ekonomiska konsekvenserna av ett beslut om delpension. Kontakta Statens tjänstepensionsverk (SPV) för att få svar på hur din pension påverkas.

Syftet med Avtalet om delpension

Syftet med delpensionsavtalet som Arbetsgivarverket tecknade med de fackliga organisationerna är att öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder, som enligt pensionsavtal PA16 är 65 år. Om de tidiga pensionsavgångarna minskar underlättas bland annat kompetensöverföring i samband med generationsväxling.

Förhållande till andra pensioner

Delpension ska inte betraktas som alternativ till sjukpension. Du som av medicinska skäl behöver nedsättning av arbetstiden ska ansöka om sjukersättning hos Försäkringskassan. Om Försäkringskassan beslutar om sjukersättning kan du ansöka om sjukpension hos SPV.

Om du uppbär sjukpension enligt PA91 eller PA03 med 50 procent eller mera kan du inte beviljas delpension. Delpensionsavtalet kräver att arbetstagare arbetar minst 50 procent av normal heltid. Har du beviljats delpension enligt PA03 (eller PA91) och därefter får sjukpenning eller sjuklön behåller du däremot den beviljade delpensionen. Det kan i sådana särskilda fall vara möjligt att kombinera delpension med sjukersättning och sjukpension.

Kostnad

Arbetsplatsen (institutionen/motsvarande) betalar kostnaden för delpension. 50 % av delpensionskostnaden finansieras genom omställningsmedel enligt lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel.

Löneutveckling

I normalfallet tillämpas sedvanlig individuell lönesättning vid lönerevision. Lönesättningen sker på sakliga grunder och i enlighet med riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet.

Ändras lönen ändras delpensionen proportionellt. HR-avdelningen meddelar förändringen till SPV.

Interna länkar

Riktlinjer och regler för delpension

Ansökan om delpension