Varför görs omorganisationen?
– Vi hoppas att det ska bli tydligare hur universitetsförvaltningen kan stödja institutionerna med internationalisering inte bara inom utbildning, utan också inom forskning och samverkan. Avdelningen för internationalisering ska vara en tydlig ingång både internt och externt för frågor kopplade till internationalisering.

Men det finns ju fler avdelningar inom förvaltningen som arbetar med internationalisering?
– Javisst, precis som till exempel kvalitet eller hållbar utveckling är internationalisering ett gemensamt ansvar som många måste och ska arbeta med. Avdelningen för internationalisering ska vara en katalysator och sammanhållande kraft i det prioriterade arbetet med att öka universitetets internationalisering. Men vi kan inte ensamma lösa alla behoven, vi måste ta hjälp av andra avdelningar och kommer givetvis fördjupa samarbetet med de andra delarna av förvaltningen.

Hur ser avdelningens uppdrag ut?
– Förutom att fortsätta stödja universitetet i konkreta åtgärder för att öka internationaliseringen genom exempelvis utbyte och fortbildning, kommer avdelningen även samordna och stödja arbetet med universitetsgemensamma nätverk, strategiska partnerskap samt regional representation i utlandet.

Vilket stöd kommer institutionerna att kunna få från den nya avdelningen?
– Vi kommer utveckla det stöd vi redan ger idag. Konkret innebär det till exempel expertis, råd och administrativt stöd till institutioner som antingen vill börja ett internationaliseringsarbete eller utveckla en existerande verksamhet. Det kan till exempel handla om internationalisering på hemmaplan, samarbetsavtal, mobilitetsprogram för studenter eller personal (inklusive doktorander), internationell studentrekrytering eller att knyta internationella kontakter genom etablerade nätverk och plattformar.

 

Fakta

Internationella kansliet är idag en enhet inom studentavdelningen vid universitetsförvaltningen. Internationella kansliet blir från den 1 juli 2019 avdelningen för internationalisering och placeras parallellt med övriga avdelningar inom universitetsförvaltningen.