Verifiering för samverkan, VFS, är ett led i Uppsala universitets arbete med att stimulera god och hållbar samverkan. Inom VFS ges forskare och icke-akademiska organisationer möjlighet att gemensamt söka medel för att starta samarbeten med potential att utvecklas till långsiktiga relationer. Pengarna kompletterar det stöd som universitetets innovationskontor, UU Innovation, i övrigt ger för detta, som exempelvis rådgivning, matchmaking och avtalsstöd.

– Forskare inom alla områden kan söka VFS-medel för att testa en idé i samarbete med ett företag eller annan organisation. VFS-medel är särskilt bra när parterna har identifierat en frågeställning som de delar ett intresse för men av olika anledningar har svårt att komma vidare med. Här fungerar medlen som smörjmedel för att komma över tröskeln, säger Cecilia Nilsson som är samverkansledare vid UU Innovation och ansvarig för VFS.

Externa parter kan vara företag, offentliga eller idéburna organisationer men inte andra universitet. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt intresse och nytta av samarbetet. I år har sju samarbetsprojekt beviljats VFS-medel med upp till 300 000 kronor per projekt. Projekten har en stor spridning över forsknings- och verksamhetsområden.

– De projekt som beviljats finansiering har lyckats visa på en tydlig ömsesidig nytta, vilket är kärnan i VFS, säger Cecilia Nilsson.

Övriga bedömningskriterier för VFS-ansökningar handlar om tydlighet i problemställningen, realistisk målsättning, projektets genomförbarhet samt potentialen för fortsatt samarbete.

Förbered din ansökan för 2019

Det är Uppsala universitets samverkansråd som behandlar inkomna ansökningar för rekommendation till rektor som beslutar om finansiering. Nästa chans är vid rådets möte den 20 mars och då måste ansökan ha skickats in senast fyra veckor innan för att hinna bedömas av de granskare som utsetts av universitetets tre vetenskapsområden. Cecilia Nilsson tipsar om att UU Innovation kan fungera som ett bollplank under hela processen, från planering av ansökan till det att samarbetsprojektet kommit igång:

– Börja med att ta kontakt med en samverkansledare på UU Innovation för att säkerställa att ert projekt uppfyller kriterierna. Vi ger dessutom råd och stöd för att ansökan ska bli så bra som möjligt.


Beviljade VFS-projekt 2018

Sara Gredemark