Den digitala lösningen innebär att den timavlönade själv registrerar sin arbetade tid i Primula webb. Det finns även möjlighet att ombudsregistrera (en annan person registrerar arbetade timmar åt den timavlönade). Efter registrering skickas ärendet vidare för granskning och kontering, sedan för attest och slutligen hanteras ärendet av löneenheten innan utbetalning. Allt sker i ett digitalt flöde i Primula.

Några av fördelarna med en digital lösning:

  • Informationen registreras en gång, finns på ett ställe
  • Den timavlönade kan följa sitt ärende i Primula webb
  • All kontering och attestering sker digitalt vilket underlättar vid distansarbete
  • Ingen risk att blanketter försvinner i t.ex. posthanteringen
  • Kortare ledtider
  • Rättssäker hantering genom ett automatiserat flöde
  • Ett mer modernt och miljövänligt arbetssätt
  • Behovet av utskrifter, posthantering, skanning och arkivering försvinner
  • Ökad transparens och spårbarhet

Mer information: Startmaterial 

Kontakta löneenheten om ni har frågor.

Inom digitaliseringsprojektet görs även en översyn av samtliga pappersblanketter som hanteras inom HR-avdelningen. Information kommer skickas ut löpande i takt med att vi digitaliserar blanketterna under år 2019.