• IT-avdelningens chef Mia Lindegren hälsade välkommen och presenterade Kaiaprojektets mål och olika delar. Hon beskrev också Uppsala universitetets komplexa IT-miljö och berättade om den antagna IT-handlingsplanen.
  • Sven Wiijk, enhetschef vid enheten för drift, berättade om standardisering av driftsmiljön; till exempel kommer universitetet att övergå från flera olika operativsystem till endast två. Målet är att komma från nyckelpersonberoende och att organisera arbetet effektivt.
  • Under våren har man också jobbat fram ett förslag för universitetets IT-arbetsplats. Syftet med arbetet är att förenkla och optimera rutiner kring support och inköp, berättade Malin Dahlén, enhetschef för Enheten för användarstöd och e-lärande.
  • En central servicedesk med anknytning 4400 är redan i bruk för att få snabbare hantering av supportärenden, minska personberoendet och på sikt även minska kostnaderna för detta.
  • Utredningen E2014 har tagit fram ett kunskapsunderlag om hur universitetet kan arbeta vidare med e-lärande. I det arbetet har man beskrivit nuvarande system och lämnat förslag på tekniska lösningar utifrån de behov som E2014 identifierat. För att nå de pedagogiska behoven är förslaget att en ny plattform bör implementeras. Vilken lärplattform det blir, kommer att bestämmas i höst.
  • I Kaiaprojektets delprojekt "IT-administration" har man gjort en översyn av organisering, samverkan och planering av förvaltningens systemstöd. Syftet har varit att få till stånd en ökad samordning mellan de olika verksamhetsområdenas IT-stöd. Det viktigaste resultatet är att e-förvaltningen infogas i verksamhetens planearbete och det påbörjas under hösten.