Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering av behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse utifrån underlag från respektive lärosäte. Inventeringen utgör underlag för Vetenskapsrådets "Guide för infrastrukturen" som i sin tur ligger till grund för kommande utlysningar inom forskningsinfrastruktur från Vetenskapsrådet.

Som ett första steg för att ta fram universitets underlag till Vetenskapsrådet gör Uppsala universitet den här inventeringen som avser följande behov:

 • rena behov
  • forskningsfrågor där det idag saknas såväl infrastruktur som befintlig teknologi till en befintlig infrastruktur
 • ny infrastruktur
  • helt ny infrastruktur
  • behov av att utveckla existerande resurser till en infrastruktur av nationellt intresse
 • uppgraderingar eller nytt deltagande
  • större uppgraderingar av befintliga infrastrukturer
  • ny internationell forskningsinfrastruktur
  • svenskt deltagande i befintliga internationella organisationer.

Universitetets inventering är öppen 8 april till 5 maj. Efter att inventeringen har stängt 5 maj kommer det att göras en intern prioritering först inom respektive vetenskapsområde och sedan inom hela universitetet innan rektor beslutar om universitetets prioritering i början av september.

Om du har behov eller förslag på verksamheter som är eller kan bli infrastruktur av nationellt intresse läs mer i medarbetarportalen eller kontakta din prefekt som har fått mer information om inventeringen.

Anders Berndt