Halvårsrapporten visar att universitets utveckling är stabil och prognoserna tyder på att de åtgärder som gjorts för att anpassa utbildningsproduktionen till tilldelat takbelopp, samt för att minska myndighetskapitalet har fått önskad effekt. Uppföljningen syftar till att ge konsistoriet en överblick inom områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, ekonomi och personal.

Fler studenter

Antalet helårsstudenter ökar vid universitetet, antalet anslagsfinansierade helårsstudenter beräknas uppgå till drygt 24 000 för 2018. I höst startar flera nya utbildningsprogram vid Campus Gotland, som fullt utbyggda förväntas innebära, att universitetets mål om 1 500 campusstudenter på Gotland nås år 2021.

30 procent kvinnliga professorer

Någon större personalökning har inte skett vid universitetet under senare år, men en viss ökning har skett under det sista halvåret. Bland professorer är andelen kvinnor idag 30 procent, vilket är en procentenhet högre jämfört med 2017.

Ekonomi enligt plan

Ekonomin är fortsatt stabil. Universitetet redovisar ett underskott på 40 miljoner kr första halvåret och den ekonomiska prognosen för hela året är ett underskott på 160 miljoner kr, vilket följer planen att använda det uppbyggda myndighetskapitalet.

Processen att utse rektor och prorektor

Universitetets arbetsordning, som beskriver ansvar och beslutsprocesser, ska revideras. En arbetsgrupp inom konsistoriet har tagit fram ett förslag på processen att ta fram förslag på rektor och utse prorektor. Detta har tidigare inte reglerats i arbetsordningen. Utgångspunkten är att ha en väl förankrad och reglerad process för att kunna fokusera på att hitta de bästa kandidaterna. Konsistoriet beslutade att denna del i dokumentet ska ut på remiss för beslut i början av 2019. En förenklad process när omförordnande kan vara aktuellt finns också med i förslaget, liksom mandattider för prefekter, dekaner, rektor och prorektor. I förslaget ingår också att inrätta ett universitetskollegium, som ska utgöra en permanent hörandeförsamling. Kollegiet föreslås få ytterligare två uppgifter:

- Ledamöterna som representerar personer med vetenskaplig kompetens ska utgöra valförsamling vid val av lärarledamöter i konsistoriet.

- Universitetskollegiet får möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nomineringsperson samt förslag till ordförande och externa ledamöter i konsistoriet.