Hösten 2018 presenterade Universitets- och högskoleämbetet (UKÄ) rapporten "Lärarledd tid i högskolan - en studie av scheman" om lärarledd tid första terminen på grundutbildningar vid svenska högskolor.

Rapporten från UKÄ kommer i korthet fram till att antalet timmar lärarledd tid inte har förändrats 2007-2017. Däremot får studenter i den svenska högskolan minst lärarledd tid i Europa och mängden lärarledd tid skiljer sig kraftigt åt mellan olika utbildningar. I genomsnitt får studenter inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik drygt hälften så mycket lärarledd tid per vecka jämfört med studenter inom naturvetenskap, teknik och farmaci (8 timmar jämfört med 15 timmar).

Vad som också framkommer i UKÄs rapport är att studenterna vid Uppsala universitet får minst antal timmar lärarledd tid nationellt sett. I rapporten konstateras också att den tillfälliga kvalitetshöjningen av ersättningsbeloppet till studentplatser inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi 2015-2016 inte verkar ha påverkat mängden lärarledd tid.

Förstudie inom humsam

Med UKÄs rapport som grund arbetar planeringensavdelningen tillsammans med kansliet för humaniora och samhällsvetenskap på en förstudie. Eftersom mängden lärarledd tid är lägst inom humaniora och samhällsvetenskap har de valt att fokusera förstudien inom det området.

– Grundfrågan är om bilden i UKÄs rapport stämmer. Genom att titta närmare på tre olika institutioner vill vi få en bättre bild av hur det ser ut, säger Oskar Pettersson, enhetschef på planeringsavdelningen.

I förstudien kommer de titta närmare på företagsekonomiska, litteraturvetenskapliga respektive engelska institutionen. Institutionerna är valda för att representera olika fakulteter, de har olika mängd studenter och olika tyngdpunkt vad gäller program respektive fristående kurs.

UKÄs rapport utgår från en jämförelse av scheman mellan lärosätena. Tanken med förstudien är att gå igenom mer dokumentation, se över det ekonomiska systemet och djupintervjua institutionsledningarna och studierektorer för att få en bättre helhetsbild.

– Målet med förstudien är att kunna peka på vilka frågor eller områden man borde utreda närmare för att få en bra bild och beslutsunderlag för eventuella åtgärder.

Förstudien ska vara klar senast 31 maj.

 

Läs mer

UKÄs rapport "Lärarledd tid i högskolan - en studie av scheman"