Lokalförsörjningsplanen är det dokument som ger stöd för en långsiktig planering av universitetets lokaler. Ändamålsenliga lokaler behövs för universitetets utveckling och för att tillgodoses på bästa sätt är det viktigt att planeringen görs med framförhållning och möter verksamhetens behov. I förslaget till nya plan föreslås en rad styrande principer för universitetets lokalförsörjning:

- Verksamhetens behov styr lokalförsörjningen

- Lokalförsörjningen styrs och utvecklas i dialog

- Lokalförsörjning för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning

- Nya lokaler för undervisning och forskning utvecklas i första hand i närhet till

nuvarande universitetsområden

- Generalitet, flexibilitet och variation i den fysiska miljön eftersträvas

- Gemensamt nyttjande eftersträvas

- Utemiljöernas användbarhet och utformning beaktas

Vidare anges förutsättningar för internhyra och vakanser, bland annat föreslås ett riktvärde för andelen vakanta lokaler och att dessa bör finnas på alla områden. I planen föreslås områdena få i uppdrag att ta fram nioåriga planer för lokalförsörjningen som de treåriga planerna ska bygga på, och att möjligheter för effektivare användning av undervisningslokaler samt hantering av studiesociala ytor utreds vidare.

Anneli Waara