Syftet med en samordnad IT-verksamhet är att höja kvaliteten, öka säkerheten och effektiviteten för att på bästa sätt bidra till universitetets utveckling. Samordningen omfattar IT-verksamheten på IT-avdelningen inom universitetsförvaltningen, på biblioteket samt inom intendenturområdena. Just nu pågår informationsinsatser om förslaget och det fortsatta arbetet. Förberedelserna för rekryteringen av en IT-direktör kommer att inledas inom kort.

Sedan 2016 har IT-styrgruppen arbetat med samordning av Uppsala universitets IT-verksamhet. IT- styrgruppen består av vicerektorerna Torsten Svensson, Stellan Sandler, Johan Tysk, överbibliotekarie Lars Burman samt universitetsdirektör Katarina Bjelke, som också lett arbetet i gruppen. I gruppen har det också funnits en studentrepresentant. Till sitt stöd har de haft en beredningsgrupp under ledning av biträdande universitetsdirektör Therese Iveby Gardell med företrädare för IT-avdelningen, biblioteket och intendenturerna.

Mål för IT-verksamheten

IT-styrgruppen har gemensamt formulerat mål för IT-verksamheten vid Uppsala universitet: Uppsala universitet ska vara ett lärosäte för världsledande forskning och förstklassig utbildning med stöd från verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra och effektiva gemensamma IT-lösningar. Hög IT-kvalitet med framsynta IT-lösningar ska bidra till universitetets utveckling och konkurrenskraft.

För att dessa mål ska kunna realiseras krävs:

 • En hög IT- och informationssäkerhet.
 • Ett samordnat, effektivt och framtidsinriktat IT-stöd till forskning, utbildning och administration.
 • En tydlig styrning av universitetsgemensam IT.
 • Ett verksamhetsanpassat användarstöd med relevant servicenivå och tillgänglighet.
 • Ett effektivt utnyttjande av universitetets samlade IT-resurser.
 • Stordrift av universitetsgemensam IT.
 • En professionell IT-verksamhet med samordnad och framsynt kompetensutveckling.
 • Goda förutsättningar för digitalisering.

För att förverkliga målen krävs en samordnad IT-verksamhet under en gemensam ledning.

Idag finns gemensam IT-verksamhet splittrad på olika delar i organisationen, inom IT-avdelningen på förvaltningen, universitetsbiblioteket och på intendenturområdena. Gemensam IT-verksamhet betyder inte att allt stöd samlas på ett ställe i organisationen utan att den ska samordnas för att uppnå målen.

Övergripande tidsplan

Maj 2018

 • Första informationen om målen för en gemensam IT-verksamhet.

 • Information till personalorganisationerna.
 • Information till prefekter.

Juni-dec 2018

 • Konsekvensanalys.
 • Direktiv till genomförandeprojekt.
 • Kommunikationsplan.
 • Kravprofil för IT direktör.
 • Rekrytering av IT-direktör.
 • Risk och konsekvensanalys.

1 jan 2019

 • Ny IT organisation under ledning av en ny IT-direktör.

Har du några frågor?

Kontakta universitetsdirektör Katarina Bjelke eller någon av vicerektorerna Johan Tysk, Stellan Sander, Torsten Svensson eller överbibliotekarie Lars Burman. Det går också bra att kontakta biträdande universitetsdirektör Therese Iveby Gardell.

Mer information kommer att publiceras löpande på Medarbetarportalen.

Pernilla Björk