Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och Örebro universitet närmade sig varandra när diskussionerna om en ny regionindelning av Sverige pågick. Regionsfrågan är inte längre aktuell, men samtliga rektorer anser att det finns mycket att vinna på ett fördjupat samarbete.

– Till en del handlar det om att formalisera de samarbeten vi redan har och utveckla dem. Uppsala universitet har en mängd samarbeten med lärosäten i regionen inom både utbildning och forskning, exempelvis kliniska forskningscentra och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).Med högskolorna i Dalarna och i Gävle har vi dessutom sedan länge ett samarbete inom innovationsområdet, säger rektor Eva Åkesson.

Genom samarbetet ökar möjligheterna till strategisk samordning av kompetens och resurser inom utbildningsområdet. Utbildningar med få sökande kan omväxlande erbjudas vid de olika lärosätena och på det sättet säkerställer lärosätena gemensamt att de alltid startar.

– Genom avtalet tar vi gemensamt ett större regionalt ansvar för kompetensförsörjning och ser till att det finns tillgång till högkvalitativ utbildning i hela regionen.


– Uppsala universitet är och har alltid varit en aktör som verkar både lokalt och globalt. Det ena utesluter inte det andra, snarare är det tvärtom. Ett starkt samarbete på lokal nivå och inom regionen kan stärka vår position på den internationella arenan, menar Eva Åkesson.

Avtalet berör flera olika samarbetsområden och kommer att få betydelse både för akademi och förvaltning på de sex deltagande lärosätena. Tanken är att avtalet ska ge möjlighet att till exempel samverka kring vissa stöd- och expertfunktioner och gemensamma internutbildningar.