Johan Wejryd är en av deltagarna i forskningsprogrammet Exploring Citizenship som fick medel från Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus. Hittills har forskningsprogrammet genererat två större projekt.

Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus, initierades år 2017 i syfte att främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom Uppsala universitets vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap – men också med universitetets övriga vetenskapsområden. Till centrets prioriterade uppgifter hör att stödja mångvetenskaplig forskning med potential att konkurrera om stora och medelstora anslag, och knappt två år efter starten är de första interdisciplinära forskargrupperna inom Circus ramar redo att presentera bokslut.

Genererat medel

– Vi var fyra forskare med hemvister inom filosofi, juridik, och statsvetenskap som arbetat utifrån skilda, men delvis även överlappande perspektiv. Anslaget från Circus gav oss utrymme att mötas och i samtal precisera gemensamma frågeställningar kring medborgarskapets roll i vår samtid. Vetenskapsrådet beviljade oss finansiering för ett brett projekt om idén att grunda rösträtt och medborgarskap på människors bidrag till staten, och nu tar vi arbetet vidare, säger Johan Wejryd, forskare vid statsvetenskapliga institutionen.

I ytterligare en tvärvetenskaplig gruppering förenades juridik, statsvetenskap och religionsfilosofi, vilket resulterat i en problemformulering kring demokrati, människovärde och artificiell intelligens. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har nu beviljat anslag, och adderat med beloppet från Vetenskapsrådet har Exploring Citizenship till dags dato genererat närmare tolv miljoner kronor.
– Även oräknat de ansökningar vi ännu inte fått svar på, så måste avkastningen i anslag betraktas som god. För mig som relativt nydisputerad öppnade Circus dessutom möjligheten att inkluderas i ett sammanhang med seniora och nyfikna kollegor, och min förhoppning är att vi kan fortsätta att utveckla vårt nätverk med forskare som ytterligare vidgar de vyer vi nu arbetar med, säger Johan Wejryd.

Medel till doktorandsammankomster

Projektet Circus har i ett första skede finansiering till och med år 2023. Hittills har två forskningsprogram och sju forskarnätverk beviljats anslag. För närvarande utlyser Circus medel särskilt riktade till doktorander vid Uppsala universitet i syfte att möjliggöra sammankomster som främjar tvärvetenskapliga samarbeten. För att erhålla stöd (maximalt 30 000 SEK) bör sammankomsten beröra en bred grupp doktorander från olika ämnen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.
– Vårt forskningsprogram har framför allt använt anslaget från Circus till arbetstid, främst i form av forskning och möten för att stärka samtalet över ämnesgränserna. Det var givande att försöka prata sig till resultat, möjligen var vi onödigt försiktiga i våra tidiga sammankomster och skulle kanske ha tillbringat ännu mer tid tillsammans. Å andra sidan vet vi nu bättre var vi har varandra och hur vi drar gemensam nytta av våra olika specialiteter. I de forskningsprojekt vi nu påbörjar har vi valt att dela kontorsytor, och jag tror att jag talar för oss alla i att vi även delar en ambition att också fortsättningsvis samverka kring ny forskning och nya frågor, konstaterar Johan Wejryd.

Fakta

I forskningsprogrammet Exploring Citizenship ingick fyra forskare:

  • Anna-Sara Lind, juridiska institutionen
  • Patricia Mindus, filosofiska institutionen
  • Jonas Hultin Rosenberg, statsvetenskapliga institutionen
  • Johan Wejryd, statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

 

Magnus Alsne