PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Översyn av Uppsala universitets arbetsordning under 2017

Utredningsgruppen har fått förlängt uppdrag tom 6 oktober. Utredningsgruppens rapport tillsammans med deras förslag kommer då att överlämnas till rektor. 

Konsistoriet meddelade vid sitt sammanträdet 13 september att de vid sammanträdet 15 november vill att rapporten tas upp för information och diskussion innan den skickas på internremiss.

 

Vid konsistoriets sammanträde 14 december 2016 fick rektor i uppdrag att under 2017 genomföra en översyn av universitetets arbetsordning.

Rektor har 11 april 2017 fastställt utredningsgruppens delrapport. I rapporten redogörs för vilka frågor och områden som utredningen avser jobba vidare med. Delrapporten presenteras för konsistoriet 26 april 2017. 

Ni hittar delrapporten här.

I slutet av januari tillsattes en utredningsgrupp som under ledning av en ordförande ska jobba med frågan.

Utredningsgruppen består av:

 • Seniorprofessor Lena Marcusson, ordförande,
 • Universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg, Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap,
 • Professor Mattias Martinson, Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap,
 • Professor Eva Brittebo, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci,
 • Seniorprofessor Göran Magnusson, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci,
 • Professor Mikael Jonsson, Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap,
 • Universitetslektor Irene Söderhäll, Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap,
 • Gustav Sundell (ersatt Dorothea Ledinek,) doktorandnämnden
 • Gustav Svensson, studeranderepresentant

Gruppen bistås av kanslichef Måns Östring, utredningssekreterare och Malin Lindström, administrativt stöd.

Har ni har frågor eller synpunkter kan ni kontakta Måns Östring eller Malin Lindström alternativt ta kontakt med någon av ledamöterna i gruppen.

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Uppdraget

Utredningsgruppen ska ta fram förslag på revidering av arbetsordningen och utreda om det finns frågor eller områden som bör regleras i arbetsordningen, men som i dagsläget regleras på andra vis. I uppdraget ingår också att ta ställning till de förslag och rekommendationer som adresserats lärosätena i Ledningsutredningen (SOU 2015:92). Gruppen ska även studera andra lärosätens arbetsordningar.

Arbetet ska involvera företrädare för olika grupper/enheter inom universitetet. Företrädare från dessa grupper/enheter ska involveras i arbetet:

 • akademiska senaten
 • institutioner
 • konsistoriet
 • områdes- och fakultetsnämnder
 • personalorganisationerna
 • rektors ledningsråd
 • studentkårerna
 • universitetsbiblioteket
 • universitetsförvaltningen

En delrapport med förslag på vilka större områden och frågor som bör prioriteras ska lämnas till rektor senast den 4 april. Slutrapporten lämnas till rektor senast den 15 september och ska därefter skickas ut på remiss inom universitetet innan förslag till beslut läggs fram för Konsistoriet vid sammanträdet i december. 

Utredningens direktiv

Nuvarande arbetsordning