PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Rådet för lika villkor - uppdrag

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet. Arbetet bedrivs utifrån det universitetsövergripande Program för lika villkor Handlingsplan för lika villkor och Handlingsplan för likabehandling av studenter 2016. Rådet utgör även referensgrupp för arbetet med jämställdhetsintegreringen vilket bedrivs utifrån Plan för jämställdhetsintegrering.

Vid universitetet finns ett av rektor utsett råd för lika villkor docent Cecilia Wejryd.

Rådet är rådgivande till Rektor i universitetets övergripande strategiska arbete med lika villkor. Begreppet lika villkor relaterar till de diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagen, samt social bakgrund.

Rådets ordförande är av rektor utsedda rektorsrådet för lika villkor. Rådet består av företrädare för universitetets verksamheter samt representanter för personalorganisationer och studentkårer. Rådets mandattid är tre år. Länk till ledamöterna i rådet.

Tjänstemän på HR-avdelningen bistår rådets arbete med administrativt stöd. Förvaltningens tjänstemän inom lika villkorsområdet medverkar vid behov som föredragande och verkställande tjänstemän i rådets arbete.

Rådet har i uppdrag att:

  • utarbeta förslag till Rektor angående universitetets program- och plandokument inom lika villkorsområdet samt medverka till att dessa förankras och implementeras i verksamheten.
  • medverka i beredning av ärenden inom sakområdet inför konsistoriet och rektorssammanträden.
  • bidra till kunskapsspridning, samverkan och omvärldsanalys inom lika villkorsområdet, internt, nationellt och internationellt.
  • föreslå inriktning och fördelning på insatsområden som på ett konkret sätt utvecklar arbetet med lika villkor inom universitetet.
  • analysera den årliga uppföljningen av universitetets arbete med lika villkor samt rapportera till Rektor på så sätt att samtliga diskrimineringsgrunder synliggörs.