Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Universitetsadjunkt i byggteknik med inriktning mot byggnadsfysik

Published: : 2017-10-06

Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.

Tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan tillämpas.

Beskrivning av ämnesområdet: Byggteknik syftar till utformning och förvaltning av god byggd miljö samtidigt som påverkan på jordens ändliga resurser minimeras.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder
Ämnesfördjupning: Vid urval av behöriga sökande kommer ämnesfördjupning i byggteknik med inriktning mot byggnadsfysik, att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Avdelningsföreståndare Anette Benkowski, anette.benkowski@angstrom.uu.se
Petra Pertoft, petra.pertoft@angstrom.uu.se
Stefan Johansson, stefan.johansson@angstrom.uu.se

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:
Mål och regler för Uppsala universitet

och fakultetens riktlinjer för anställning:
http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 17 november 2017, UFV-PA 2017/3158. 

We decline offers of recruitment and advertising help. We only accept the application the way described in the advertisement.

Placement: Department of Engineering Sciences

Type of employment: Full time , Permanent position

Pay: Fast Lön

Number of positions: 1

Working hours: 100%

Town: Uppsala

County: Uppsala län

Country: Sweden

Number of reference: UFV-PA 2017/3158

Last application date: 2017-11-17

Login and apply