Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand i Farmaceutisk Cellbiologi

Published: : 2017-09-27

Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 130 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tio forskargrupper med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi/biokemi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri och toxikologi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se. 

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Sjukdomsalstrande (patogena) virus använder olika sätt för att infektera sin värdorganism. Virus försöker ofta ta kontrollen över värdens molekylära kommunikationen (cellsignaleringen) och programmera om cellen för att producera fler viruspartiklar. Cellsignalering bygger ofta på att proteiner binder till varandra. Interaktion sker ofta genom att det ena proteinet har ett kort och utsträckt bindningsmotiv (SLiM) som det andra proteinet binder till. En mycket vanlig strategi hos virus (och även en del bakterier) är att de har proteiner som härmar dessa SLiM som kan binda till värdens proteiner och störa cellsignaleringen. Doktoranden kommer att jobba med att studera hur virala proteiner interagerar med humana proteiner och hur dessa interaktioner påverkar signalvägar i cellen. Projektet kommer att vara baserad på proximitetsligeringsteknologin (PLA), men även innebära vidareutveckling av denna och eventuellt utvecklandet av nya metoder.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen från biomedicin, biologi, farmaceutisk vetenskap eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i cellbiologi och molekylärbiologi eller motsvarande. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom cellbiologi och molekylärbiologi området. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Omgående,eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prof Ola Söderberg, e-post Ola.Soderberg@farmbio.uu.se

Frågor runt anställningen lämnas av administrativ samordnare Marina Rönngren, e-post Marina.Ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2017-10-25, UFV-PA 2017/3412.

We decline offers of recruitment and advertising help. We only accept the application the way described in the advertisement.

Placement: Department of Pharmaceutical Biosciences

Type of employment: Full time , Temporary position longer than 6 months

Pay: Fast lön

Number of positions: 1

Working hours: 100 %

Town: Uppsala

County: Uppsala län

Country: Sweden

Number of reference: UFV-PA 2017/3412

Last application date: 2017-10-25

Login and apply