PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Juridiska avdelningen

 

 

 I avdelningen ingår:
 

Enheten för juridik svarar bland annat för kvalificerad juridisk sakkunskap för universitetsledning, institutioner och motsvarande samt företräder universitetet i juridiska angelägenheter.

_______________________________________

Enheten för informationsförsörjning, Registratur  och
Uppsala universitets arkiv (UUA)

Registraturen tar dagligen hand om och diarieför inkommande post, handlingar i pågående samt beslut i ärenden. Registrering sker i Uppsala universitets diarium W3D3. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har rätt att ta del av dem

Uppsala universitets arkiv (UUA) omfattar cirka 10 000 hyllmeter och utgörs av protokoll från konsistorier, styrelser och nämnder av olika slag, forskningsmaterial, matriklar, elev-o och undervisningsdokumentation, räkenskaper, korrespondensserier och mycket annat. I universitetsarkivet finns även cirka 2500 kartor och ritningar.

_______________________________________


Personal vid juridiska avdelningen