This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Utbildningens ramar: kurser, program, ämnen, examina

Uppsala universitet ger utbildning på

Universitet anordnar även

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är organiserad i kurser och utbildningsprogram och utbildningen på forskarnivå i ämnen.

Kurser

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska enligt högskoleförordningen (1993:100) bedrivas i form av kurser. Beslut om att inrätta en kurs fattas av fakultetsnämnd eller på dess delegation. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

För en kurs ska det finnas en kursplan. Beslut om att fastställa kursplaner fattas av fakultetsnämnd eller på dess delegation. Kursplanen ska föreligga i god tid före sista ansökningsdatum till kursen.

Information om kursplaner

Sök kursplaner

Information om nedläggning av kurser

Information om klassificering av kurser på utbildningsområden

Program

Kurser får enligt högskoleförordningen (1993:100) sammanföras till utbildningsprogram. Ett utbildningsprogram leder normalt till en examen. Beslut om att inrätta och avveckla utbildningsprogram fattas inom de ramar som konsistoriet beslutar av rektor på förslag av fakultetsnämnd.

 

Läs mer: Riktlinjer för inrättande, uppföljning och av avveckling av utbildningsprogram och huvudområden (UFV 2015/184)

 

För ett utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Beslut om att fastställa utbildningsplaner fattas av fakultetsnämnd. Inom vissa fakulteter är beslut om fastställande och/eller ändringar av utbildningsplaner delegerade till nämnder eller kommittéer under fakultetsnämnden.

Information om utbildningsplaner

Sök utbildningsplaner

Utbildningsutbud - utbildningskatalogen

Utbudet av fristående kurser och program fastställs och publiceras läsårsvis. Anmälan till utbildningarna sker med några få undantag på webbplatserna antagning.se och universityadmissions.se.

Information om arbetet med utbildningsutbudet
Utbildningskatalogen (kurser och program)

Ämnen

Utbildningen på forskarnivå ska enligt högskoleförordningen (1993:100) anordnas i ämnen. För varje ämne ska det finnas en allmän studieplan som ska ange det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Av planen ska enligt universitetets riktlinjer även framgå förhållandet mellan avhandlingsdel och kursdel, möjligheten att avlägga licentiatexamen samt vad som krävs för respektive examen.

Fakultetsnämnderna fattar beslut om att inrätta och avveckla ämnen i utbildning på forskarnivå och om att fastställa allmänna studieplaner. Inom vissa fakulteter är beslut om fastställande och/eller ändringar av allmänna studieplaner delegerade till nämnder eller kommittéer under fakultetsnämnden.

Utöver den allmänna studieplanen ska det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla universitetets och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning.

Läs mer: Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (UFV 2009/1993)

Lista över ämnen inom utbildningen på forskarnivå

Examina

I examensordningen, som är en bilaga till högskoleförordningen (1993:100) anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). I tillägg till examensordningen finns lokala bestämmelser för examina vid Uppsala universitet.

Information om examina