PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Begrepp

Den här listan innehåller definitioner och förklaringar av olika begrepp som används inom utbildnings- och studieadministration och i de olika studieadministrativa systemen.

Listan bygger på Universitetskanslersämbetets Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn (2016), Begreppskatalog för Ladok (2011) och Användarhandboken för NyA.

För engelska begrepp se Universitets- och högskolerådets Svensk-engelsk ordbok.

Saknar du något i listan eller hittar du något som inte verkar stämma? Kontakta Per Sandström.

Begrepp

Förklaring

System

Adress

Folkbokföringsadress eller tidsbegränsad adress.

Folkbokföringsadressen i Uppdok kontrolleras varje vecka för alla personer i registret som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister och om någon ändring skett uppdateras uppgifterna.

Tidsbegränsad adress i Uppdok används när posten ska sändas till en annan adress än folkbokföringsadressen och för personer som inte är folkbokförda i Sverige. Studenter med studentkonto kan ändra sin tillfälliga adress i Studentportalen.

NyA, Uppdok

Aktiv doktorand

Doktorand med en aktivitet om minst 1 procent något kalenderhalvår under en angiven tidsperiod (planerad eller definitiv aktivitet).

Uppdok

Aktiv student

Student som är registrerad på en kurs (oavsett registreringstyp) och inte har avbrott på kursen eller avbrott/uppehåll på det program som kursen ingår i. I vissa fall kan även en student som bara har resultat under angiven period avses.

Uppdok

Aktivitet

Aktiviteten hos en doktorand i procent av heltidsstudier under ett kalenderhalvår.

Läs mer: Aktivitet och försörjning

Uppdok

ALE

Förkortning för arbetslivserfarenhet.

NyA

Alias

Fingerat namn och interims-personnummer som används istället för de egna personuppgifterna i registret. Se skyddad personuppgift.

Uppdok

Alla kurser klara

Uppgift om att kursfordringarna för examen på forskarnivå är uppfyllda.

Uppdok

Allmän studieplan

Ett obligatoriskt dokument som beskriver och innehåller föreskrifter för ett ämne för utbildning på forskarnivå. Jfr individuell studieplan.

 

AM

Förkortning för akademiska meriter.

NyA

Anknytning till annan högskola

Uppgift om att en antagen doktorand har anställning eller motsvarande vid annat lärosäte.

Uppdok

Anmälan

Anmälan till utbildning. Anmälan består av personuppgifter, sökalternativ och ev. ytterligare uppgifter som markerats i kryssrutor.

NyA

Anmälan inom program

Programstudents anmälan till valfria kurser inom programmet. Anmälan sker antingen via sökandewebben eller hanteras av institutionerna.

NyA

Anmälningsalternativ

Ett utannonserat utbildningstillfälle (kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle) som en sökande kan anmäla sig till på sökandewebben. Varje anmälningsalternativ har en anmälningskod.

NyA

Anmälningsavgift

Avgift som sökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz måste betala innan anmälan behandlas.

NyA, Uppdok

Anmälningskod

Kod för ett visst anmälningsalternativ i en antagningsomgång (termin). Även använt om kod för kurstillfälle som inte söks.

NyA, Uppdok, Selma

Anmälningsmodell

Modell som kopplas till anmälningsalternativ och styr om det kan sökas inom utbildningsprogram och/eller som fristående kurs.

NyA

Anmälningsnummer

Identifikation för anmälan inom antagningsomgång.

NyA

Annan utbildning

Utbildning som bedrivs av universitetet och som inte är utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå enligt högskoleförordningen, t.ex. basårsutbildning och uppdragsutbildning.

Uppdok

Anonymiserad examination

Examination som genomförs anonymiserat med syfte att studentens identitet inte ska påverka bedömningen.

 

Anslagslista

Lista över studenters resultat vid examination som är avsedd att anslås. Anslagslistan kan innehålla helt eller delvis avpersonifierade data. Den får inte innehålla personnummer.

Uppdok

Anstånd med studiestarten

Möjlighet för den som har antagits till en kurs eller ett program på grundnivå eller avancerad nivå att påbörja utbildningen vid ett senare tillfälle. Beslut om anstånd fattas av antagningsenheten.

NyA

Antagning

Av universitetet fattat beslut om tillträde till en viss utbildning. Begreppet används också om den process som leder fram till beslutet.

NyA, Uppdok

Antagning till senare del

Av universitetet fattat beslut om tillträde till ett utbildningsprogram från och med en termin senare än första terminen eller till utbildning på forskarnivå mot doktorsexamen efter avlagd licentiatexamen.

Uppdok

Antagningsbesked (AB)

Besked om resultat av ansökan efter att antagningsbeslut är fattat. Den som ansökt kan läsa sitt antagningsbesked på antagning.se/universityadmissions.se.

NyA

Antagningsomgång

Sammanhållen hantering av anmälningar till en grupp av utbildningstillfällen med gemensam tid för anmälan och urval.

NyA

Antagningspoäng

Meritvärde på den person som är sist antagen i en urvalsgrupp till ett visst anmälningsalternativ

NyA

Antagningstal

Uppgift om det antal studenter som skall antas till ett visst anmälningsalternativ i ett visst urval.

NyA, Uppdok

Antagningstermin

Den termin till vilken en sökande antogs till ett utbildningsprogram.

NyA

Anteckningar

Anteckningar om en student eller doktorand i fritext i Uppdok. Anteckningar kan göras på person-, kurs-, program- eller ämnesnivå. Registret är avsett för studiedokumentation och endast sådana uppgifter som är nödvändiga att dokumentera med hänsyn till detta ändamål får läggas in.

Uppdok

Arkivlista

Lista med betyg för en eller flera personer som tas ut i samband med resultatrapportering. Ska undertecknas av examinator och arkiveras av institutionen.

Uppdok

Assisterande lärare

Lärare som har biträtt examinator vid rättning. Kan anges vid inrapportering av betyg.

Uppdok

Avancerad nivå

Nivå i högskoleutbildning som väsentligen bygger på kunskaper från utbildning på grundnivå. Se utbildningsnivå.

NyA, Uppdok, Selma

Avbrott

Studieavbrott på kurs, program/inriktning eller forskarstudier i avsikt att inte fortsätta studierna. Uppgift om avbrott rapporteras när studenten eller doktoranden meddelar avbrott eller i samband med examen. Sker avbrott på kurs inom tre veckor från kursstart ska registreringen istället tas bort.

Uppdok

Avgiftsskyldig student

Student som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz och är skyldig att betala anmälnings- och/eller studieavgift.

NyA, Uppdok

Avgiftsstatus

Status som anger om en student är avgiftsskyldig eller avgiftsbefriad.

NyA, Uppdok

Avgångsdatum

Avgångsdatum från (gymnasial) förutbildning eller enstaka kurs/ämne/etapp.

NyA, Uppdok

Avhandling

Självständigt arbete som är ett krav för doktorsexamen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation.

Uppdok

Avklarade högskolepoäng

Avklarade och dokumenterade högskolepoäng på hel kurs och/eller delar av en kurs.

Uppdok

Avlagda examina

Examina inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå för vilka examensbevis utfärdats.

Uppdok

Avstängning av student

Beslut som innebär att en student inte får delta i undervisning eller examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen eller hindras från att ta ut examen under viss tidsperiod. När beslut om avstängning fattats av disciplinnämnden lägger Uppdok-enheten in en uppgift om detta i registret.

Uppdok

Basårsutbildning

Högst ettårig utbildning som ges med stöd av förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor.

 

BEDA

Betygsdatabas som samlar in slutbetyg från gymnasieskolor och komvux för vidarebefordran till NyA och till SCB.

NyA

Begränsning

Funktion som används för att begränsa en population som sökts ut. Begränsning kan göras på t.ex. registreringar, uppnådda högskolepoäng, födelseår eller postnummer. Det går även att göra slumpurval. Begränsningspaketet nås från Special-menyn.

Uppdok

Behörig sökande

Sökande som uppfyller villkoren avseende grundläggande behörighet och i förekommande fall särskild behörighet för tillträde till en viss utbildning.

NyA

Behörighetsgivande förutbildning

Se basårsutbildning.

 

Behörighetskategori

Ett sätt att uppfylla kravet på grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå.

NyA

Behörighetskomplettering

Komplettering med betyg i kurs/ämne/etapp för att uppnå behörighet. Se även utbyteskomplettering och tilläggskomplettering.

NyA

Behörighetsmodell

Modell som kopplas till anmälningsalternativ och styr hur maskinell behörighetskontroll ska göras.

NyA

Beställd utbildning

Utbildning enligt avtal med annat svenskt lärosäte eller med ett annat utländskt

lärosäte inom EU/EES. Beställd utbildning ska skiljas från uppdragsutbildning.

Uppdok

Betyg

Uttryck för bedömning av en students prestationer på del av kurs eller kurs i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och på prov och avhandling i utbildning på forskarnivå.

Uppdok

Betygsdatum

Datum då studenten slutförde prestationen som ligger till grund för betyget. I allmänhet datum för tentamen.

Uppdok

Betygsfördelning

ECTS Grading Table. Sammanställning av fördelningen av godkända betyg per betygssteg på en kurs. Uppgiften gäller betyg från det att kursen inrättades till det datum en viss student avslutat kursen, dock minst två år.

Uppdok

Betygsskala

Dokumentation av vilka betygssteg som kan förekomma för en viss kurs eller visst prov samt deras inbördes ordning och värde. Ibland används begreppet betygssystem.

Uppdok, Selma

Biområde

Ett område utöver huvudområdet i kandidatexamen som krävs enligt universitetets lokala examensbestämmelser. Alla huvudområden kan utgöra biområden. Därutöver finns särskilt inrättade biområden.

Selma

BM

Maskinell behörighetsprövning och meritvärdesberäkning.

NyA

Definitiv inläggning

Definitiv inläggning är en delfunktion i Uppdoks registrerings- och resultatfunktioner som för över uppgifterna till registret. Vid resultatrapportering ska examinator ha undertecknat arkivlistan med uppgifter om vilka betyg som satts innan den definitiva inläggningen sker.

Uppdok

Delfunktion

Del av funktion i Uppdok. En användares behörighet till en viss funktion kan begränsas till att gälla vissa delfunktioner.

Uppdok

Delkurs

En delkurs är en del av en kurs som enligt kursplanen har en viss omfattning i högskolepoäng. I Uppdok motsvaras en delkurs vanligtvis av ett prov.

Selma

Diploma Supplement

Diploma Supplement är en bilaga till examensbeviset som beskriver utbildningen och dess plats och nivå i det svenska utbildningssystemet. Bilagan innehåller också allmän information om det svenska högskolesystemet.

Uppdok

Dispens

Tillåtelse för en student att påbörja en utbildning trots att formell behörighet saknas.

NyA, Uppdok

Disputation

Offentligt försvarande av doktorsavhandling.

Uppdok

Djup

Tidigare (före 1 juli 2007) beskrivning av vilken fördjupningsnivå undervisningen bedrivs på: grundkurs (G), kandidatkurs (K), magisterkurs (M) eller breddmagisterkurs (Z).

Uppdok, Selma

Doktorand

Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Ibland avses endast en student som antagits till studier mot doktorsexamen. Jfr licentiand.

Uppdok

Doktorsexamen

Examen inom utbildning på forskarnivå (och tidigare forskarutbildning).

Uppdok

Dokument

Dokument som skannats och lagrats som bild i antagningssystemet. Dokumentets kopplas till person och antagningsomgång.

NyA

Dokumenttyp

Typ av dokument, t.ex. anmälan, komplettering, svar.

NyA

ECTS-betyg

Betyg enligt European Credit Transfer System. Har ersatts av betygsfördelning.

Uppdok

ECTS-poäng

Omfattning av studier enligt European Credit Transfer System. 60 ECTS-poäng motsvarar ett års heltidsstudier.

Uppdok

Enda prov

Betyg på provet gäller som betyg på hela kursen.

Uppdok

Etablering

Inläggning av person- och behörighetsuppgifter i Uppdok för en person som inte finns tidigare i registret.

Uppdok

Examen

Fullgjorda kursfordringar (motsv.) enligt de krav för examen som anges i högskoleförordningens bilaga 2 (examensordningen) samt de lokala bestämmelser som finns vid universitetet.

Uppdok

Examensarbete

Självständigt arbete som krav för examen. Examensarbetet redovisas antingen som en kurs eller som en del av en kurs.

Uppdok, Selma

Examensbenämning

Svensk och engelsk benämning på en examen och eventuell inriktning i examen.

Uppdok

Examensbevis

Bevis över avlagd examen. Examensbeviset utfärdas på studentens begäran.

Uppdok

Examensdatum

Datum för utfärdande av examensbevis. Det datum som en fullständig ansökan om examensbevis inkommer till examensenheten.

Uppdok

Examenstyp

Sammanfattande beteckning på viss grupp av examina.

Uppdok

Examinationstillfälle

Se tentamenstillfälle.

Uppdok

Examinator

Lärare som är särskilt utsedd för att sätta betyg på kurs eller del av kurs.

Uppdok

Fakultet

Organisatorisk enhet med ansvar för forskning och utbildning.

Uppdok, Selma

FFG-registrering

Registrering för första gången på en kurs. Är förutsättning för resultatrapportering på aktuell kurs. Se registreringstyp.

Uppdok

Finansieringsform

Beteckning för att klassificera visst kursutbud inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå utifrån krav på uppföljning av studerande och särredovisning av studier i årsredovisning. Exempel på finansieringsformer är uppdragsutbildning (U), beställd utbildning (olika koder) och Lärarlyftet (UL).

Uppdok, Selma

Finansieringsplan

Plan för hur en doktorands forskarstudier skall finansieras, dvs. doktorandens försörjning.

Uppdok

Folkbokföringsadress

Se adress.

Uppdok

FO-registrering

Fortsättningsregistrering. Registrering på återstående termin(er) av en kurs som går över mer än en termin.

Uppdok

Formulär

Fönster eller bild i en funktion i Uppdok för inmatning av uppgifter.

Uppdok

Forskar(utbildnings)ämne

Se ämne.

Uppdok

Forskarnivå

Nivå i högskoleutbildning som väsentligen bygger på utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Se utbildningsnivå.

NyA, Uppdok, Selma

Forskarskola, nationell

Av regeringen och med särskilda medel inrättad forskarskola för utbildning på forskarnivå.

Uppdok

Forskarstuderande

Se doktorand.

Uppdok

Forskarutbildning

Tidigare (före 1 juli 2007) utbildning som bygger på grundutbildning.

Uppdok

Fristående kurs

Kurs som inte läses inom program.

Selma

Funktion

Del av Uppdok för att kunna hantera vissa data i registret. Funktionen har en kod som består av fyra tecken, t.ex. SA01.

Uppdok

Funktionshjälp

Hjälp och anvisningar för den aktuella funktionen i Uppdok. Funktionshjälpen ås via "Hjälp" i menyraden.

Uppdok

Funktionskategori

Grupp av funktioner i Uppdok i huvudmenyn, t.ex. Katalog (KA) och Registrering (RG).

Uppdok

Fält

Ruta för inmatning av kod eller text.

Uppdok

Fälthjälp

Hjälp för det aktuella fältet i Uppdok. Visas i meddelanderaden när användaren placerar markören i fältet och trycker på tangenten F1.

Uppdok

Fördjupning

Beskrivning av en kurs successiva fördjupning inom huvudområdet (eller motsv.) för en examen. Anges med  en treställig kod, t.ex. G1F.

Uppdok, Selma

Försörjning

Den försörjning som avser finansieringen av en registrerad doktorands studier på forskarnivå under ett kalenderhalvår. Försörjningen kan fördelas på olika försörjningstyper som tillsammans alltid omfattar 100 procent (även om doktoranden har lägre aktivitetsgrad).

Uppdok

Försörjningstyp

Olika typer av finansiering av studier på forskarnivå, t.ex. anställning som doktorand (DTJ), utbildningsbidrag (UBI) eller stipendium (STI). Se försörjning.

Uppdok

Förutbildning

Se basårsutbildning.

Selma, Uppdok

Gallrad uppgift

Uppgift som gallrats från registret. Tidigare regler föreskrev att uppgifter om en students studier skulle gallras när studenten varit inaktiv i minst fem år. Gallrade uppgifter finns på mikrofiche hos Uppdok-enheten. Idag får uppgifter om registreringar, resultat och examina inte gallras.

Uppdok

Gemensam examen

Examen som utfärdas av universitetet tillsammans med ett annat lärosäte som utbildningen anordnats i samarbete med.

Uppdok

Generell examen

Examen som inte är en yrkesexamen. Generella examina är (på grundnivå) högskole- och kandidatexamen, (på avancerad nivå) magister- och masterexamen och (på forskarnivå) licentiat- och doktorsexamen.

Uppdok

Grundläggande behörighet (GB)

Krav på förkunskaper som ställs för antagning till utbildning på grundnivå (GBG), avancerad nivå (GBA) eller forskarnivå.

Uppdok, NyA, Selma

Grundnivå

Nivå i högskoleutbildning som väsentligen bygger på program i gymnasieskolan. Se utbildningsnivå.

Uppdok, Selma

Grundutbildning

Tidigare (före 1 juli 2007) utbildning som bygger på program eller linje i gymnasieskolan.

Uppdok

Grupp (av studenter)

Ett antal studenter som sammanförs till en grupp i registret. Grupper kan skapas i kurs, program eller ämne för utbildning på forskarnivå. Det är även möjligt att skapa egna grupper. Gruppen får en kod som kan användas i olika funktioner.

Uppdok

GYP

Gymnasiepoäng.

NyA

Handledare

Huvudhandledare eller biträdande handledare för doktorand.

Uppdok

Helterminsåtagande

Ett sökalternativ vars poängbidrag är detsamma som antalet poäng som ryms inom terminen (30 högskolepoäng).

NyA

Heltidsstuderande

Student som är registrerad för högskolestudier omfattande minst 1,5 högskolepoäng per vecka i genomsnitt under en termin.

Uppdok

Helårsprestation (HPR, HPRK, håp)

Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period (kalenderår) dividerat med 60. Tillgodoräknade kurser och prov ingår inte i beräkningen. Ersättning för redovisade helårsprestationer erhålls enligt föreskrifter i regleringsbrevet.

Uppdok

Helårsstudent (HST, HSTK, hås)

Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets omfattning i högskolepoäng under en viss period (kalenderår) dividerat med 60. Omregistrerade studenter ingår inte i beräkningen. Däremot ingår utresande utbytesstudenter. Ersättning för redovisade helårsstudenter erhålls enligt föreskrifter i regleringsbrevet.

Uppdok

HF

Högskoleförordningen

 

HL

Högskolelagen

 

Huvudmerit

Gymnasial förutbildning eller motsvarande

NyA

Huvudområde

Huvudsakligt område för utbildningen för kandidat-, magister- eller masterexamen. Huvudområden inrättas av rektor. Jfr biområde.

Uppdok, Selma

Huvudområdesgrupp

Nationell indelning av examina som används för officiell statistik. Varje huvudområde ska tillhöra en huvudområdesgrupp.

Uppdok

Huvudämne

Tidigare (före 1 juli 2007) ett fastställt ämne med möjlighet till fördjupning och självständigt arbete  för kandidat- eller magisterexamen.

Uppdok, Selma

Högskoleexamen

Generell examen med viss inriktning på grundnivå. Högskoleexamen omfattar 120 högskolepoäng.

Uppdok

Högskoleintroducerande utbildning

Utbildning på grundnivå om högst 30 högskolepoäng samordnad med gymnasial vuxenutbildning. Utbildningen kallas ofta collegeutbildning.

Uppdok

Högskolekod

Kod för svenskt eller utländskt lärosäte. Högskolekoder läggs in av Uppdok-enheten.

Uppdok

Högskolepoäng (hp)

Enhet som anger omfattningen av en utbildning. Heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. I registret kan uppgiften vara markerad med "(k)" och avser i sådana fall poäng som den 1 juli 2007 konverterades till högskolepoäng.

Uppdok, Selma

Individuell studieplan

En plan som innehåller universitetets och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Vid Uppsala universitet ska den individuella studieplanen följas upp och revideras minst en gång per år. Planen kan delvis dokumenteras i Uppdok.

Uppdok

Inplacering

Placering av en sökande som behandlats fel inför urval och därför gått miste om en utbildningsplats på den plats som hade tilldelats om urvalet genomförts på korrekt underlag.

NyA

Inresande utbytesstudent

Student vid ett utländskt lärosäte som deltar i ett utbytesprogram och har en del av sin utbildning förlagd vid Uppsala universitet.

Uppdok

Inriktning på examen

Precisering av en yrkesexamen. (Inriktningen för en generell examen anges i regel i form av ett förled (filosofie, politices etc.) till examensbenämningen.)

Uppdok

Inriktning på program

Avgränsad studiegång inom ett utbildningsprogram.

Uppdok, Selma

Institution

Organisatorisk enhet där forskning, utbildning och utvecklingsarbete bedrivs. Kurser samt ämnen för utbildning på forskarnivå har en ansvarig institution. I de studieadministrativa systemen består kod för en institution av fyra siffror (= koden för ekonomisk resultatenhet + en nolla).

Uppdok, NyA, Selma

Interimspersonnummer

Konstruerat personnummer som används för att kunna hantera personer som saknar svenskt personnummer. Se personnummer.

NyA, Uppdok

Kalendertermin

Termin som räknas på halvår. Används i årsredovisningen.

Uppdok

Kandidatexamen

Generell examen på grundnivå. Kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng, varav minst 90 med successiv fördjupning inom ett huvudområde inklusive ett examensarbete. Vid Uppsala universitet krävs därutöver minst 30 hp i ett biområde.

Tidigare (före 1 juli 2007) en generell examen omfattande 120 poäng, varav minst 60 poäng inom ett huvudämne inklusive ett examensarbete samt, vid Uppsala universitet, minst 20 poäng i ett biämne.

Uppdok

Katalog

Uppgifter om grundläggande data och begrepp som används i Uppdok.

Uppdok

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som ges med stöd i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen

 

Komplettering

Meriter som skickas in separat från anmälan.

NyA

Kontrollbesked (KB)

Besked som skickas ut till sökande med information om vilka uppgifter som finns registrerade om den sökande, framräknade meritvärden samt information om ev. behov av kompletteringar för att styrka behörighet.

NyA

Kontrolltal

Ett tal som finns på arkivlistan och används för definitiv inläggning i registret av uppgifterna i listan.

Uppdok

Kull

Markering av programstuderande som tillhör samma nybörjaromgång. Anges med ett terminsvärde. En student som antas till senare del av ett program ska tillhöra en tidigare termins kull. Kull kan användas vid utsökning av studenter.

Uppdok

Kurs

Den största enhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som åsätts betyg. All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser. Se även kurskod och kursplan. Kurs kan även avse en del av utbildningen (prov) på forskarnivå.

Uppdok, Selma

Kursbevis

Dokument som visar att viss student godkänts i kurs. Kursbevis utfärdas på rektors uppdrag av examensenheten.

Uppdok

Kursklassificering

Kursklassificering på utbildningsområde. Hänförande av kurs till ett eller flera utbildningsområden. Beslut om kursklassificering fattas på rektors uppdrag av en särskilt utsedd kursklassificeringsgrupp.

Läs mer: Kursklassificering på utbildningsområden

Uppdok

Kurskod

Kod som unikt identifierar en kurs. Till koden är bland annat uppgifter om benämning, omfattning och utbildningsnivå knutna. Om någon av dessa uppgifter ändras eller innehållet i kursen väsentligt ändras ska kursen ges en ny kod. Kurser på forskarnivå behöver inte ha, men kan ha, en kurskod.

Uppdok, Selma

Kursort

Se studieort.

Uppdok

Kurspaket

Två eller flera kurstillfällen som sammanförts till ett anmälningsalternativ. En student som säker till ett kurspaket kan antas till alla kurser som ingår i paketet samtidigt.

Uppdok, Selma

Kursplan

Ett obligatoriskt dokument som beskriver och innehåller föreskrifter för en kurs.

Selma

Kursregistrering

Registrering på kurs. Se registrering.

Uppdok

Kurstakt

Ett kurstillfälles studietakt.

Uppdok

Kurstid (studietid)

Tid på dygnet alternativt dagar under veckan då undervisningen på ett kurstillfälle huvudsakligen sker, t.ex. dag, kväll eller veckoslut.

Uppdok, Selma

Kurstillfälle

Specifikation av visst antagnings- och/eller registreringsalternativ för kurs. Ett kurstillfälle definieras av kurs, tillfällets tidsperiod, starttermin, kurstakt, kursort, kurstid, undervisningsform, finansieringsform och kursomgång.

Uppdok, Selma

Kurstillfälleskod

Se anmälningskod.

Uppdok

Kurstyp

Se finansieringsform.

Uppdok, Selma

Ladok

Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem. Ladok är ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning som används av de flesta universitet och högskolor i Sverige. Varje lärosäte har en egen databas som utgör studieregistret för det egna lärosätet. Uppdok är Uppsala universitets studieregister.

Uppdok, Selma

Licentiand

Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå mot en licentiatexamen. Vanligen används begreppet doktorand även för denna kategori av studenter.

Uppdok

Licentiatexamen

Examen inom utbildning på forskarnivå (och tidigare forskarutbildning)  som avser etapp.

Uppdok

Listnummer

Ett automatiskt genererat nummer som identifierar en arkivlista vars uppgifter ännu inte lagts in definitivt.

Uppdok

Loggning

Sparande av data om vissa händelser i systemet. Görs t.ex. i samband med i samband med registrering, resultatrapportering och examenshantering i Uppdok.

Uppdok, Selma

Lokal serie/klass

Märkning av kurser och program som används för universitetets egna behov, bland annat för olika typer av uppföljning.

Uppdok

LPW

Förkortning av Ladok på webb. Delsystem av Ladok som används för olika tjänster för studenter, t.ex. elektroniska intyg i Studentportalen.

Uppdok

Lärosäte

Begrepp som används för universitet och högskolor.

Uppdok

Läsår

Höst- och vårtermin sammantagna.

Selma

Lösenord

Lösen som krävs för att få tillgång till ett system. För Uppdok och NyA-klienten används särskilda lösenord. För NyA-webben och Selma används lösenord A.

Uppdok, NyA, Selma

Magisterexamen

Generell examen på avancerad nivå. Magisterexamen omfattar 60 högskolepoäng, varav minst 30 med fördjupning inom ett huvudområde inklusive ett examensarbete. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng.

Tidigare (före 1 juli 2007) en generell examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng i ett huvudämne (magisterexamen med ämnesdjup), samt, vid Uppsala universitet, minst 20 poäng i ett biämne, eller en examen omfattande minst 40 poäng med viss inriktning (magisterexamen med ämnesbredd) med krav på tidigare examen. I båda fallen ställdes även krav på examensarbeten.

Uppdok

Masterexamen

Generell examen på avancerad nivå. Masterexamen omfattar 120 högskolepoäng, varav minst 60 med fördjupning inom ett huvudområde inklusive ett examensarbete. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng.

Uppdok

Meddelanderaden (statusraden)

Ett fält längst ner i Uppdok där funktionsspecifika meddelanden visas, t.ex. felmeddelanden eller fälthjälp.

Uppdok

Meritkurs

Nationella kurs som kan ge meritpoäng.

NyA

Meritpoäng

Poäng som ges för merit- och områdeskurser.

NyA

Meritvärde

Jämförelsetal + eventuell meritpoäng.

NyA

Meritvärderingsmodell

Modell som kopplas till anmälningsalternativ och styr under vilka förutsättningar och enligt vilka principer maskinell meritvärdering ska ske.

NyA

Meritvärderingspoäng

Översättningspoäng vid meritvärdering av förutbildningsbetyg.

NyA

Moment

Del av delkurs. Ett moment kan om det är poängsatt motsvaras av ett prov.

Selma

Motsvarandebedömning

Bedömning att den sökande har kunskaper som motsvarar en kurs från gymnasiet.

NyA

Namn

Studentens efternamn och tilltalsnamn (eller förnamn om uppgift om tilltalsnamn saknas). Uppgifterna om namn i i Uppdok kontrolleras automatiskt varje vecka för alla personer i registret som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister.

Uppdok

Nationell examenskod

En kod som avser en nationell indelning av olika typer av examina. Koden används för att sammanföra olika lokala examenskoder för bl.a. statistik.

Uppdok

Nationellt forskningsämne

Nationell indelning av olika forskningsämnen som används för officiell statistik. Varje ämne för utbildning på forskarnivå ska tillhöra ett nationellt forskningsämne. Forskningsämnena grupperas i forskningsämnesgrupper som i sin tur grupperas i forskningsämnesområden.

Läs mer: Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Uppdok

Nedstrykning

Minskning av det antal högskolepoäng en sökande antagits till till takvärdet efter hur den sökande prioriterat sina sökalternativ.

NyA

Nivå

Tidigare (före 1 juli 2007) klassifikation av en kurs utifrån förkunskapskrav i ämnet. Som beteckning på de olika nivåerna används bokstäverna A–E (eller poängintervall: 1–20, 21–40 etc.). X anger att nivån inte kan anges.

Uppdok, Selma

Nouveau

Del av Ladok-systemet. Innehåller olika funktioner med grafiskt gränssnitt för främst handläggare på institutioner. Det som i dagligt tal avses med "Uppdok".

Uppdok

NyA

Nationellt antagningssystem för samordnad antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Uppdok, NyA, Selma

Nybörjare

En student som för första gången är registrerad på en kurs (eller på kurs inom program) på grundnivå eller avancerad nivå vid Uppsala universitet eller en doktorand som för första gången redovisar minst 1 procents aktivitet. Begreppet används i årsredovisningen och i statistik.

Uppdok

Omgång

Kursomgång. Beteckning som används för att skilja mellan kurstillfällen på samma kurs under samma termin. Ett tal anger vilken gång i ordningen kursen ges. Uppgiften läggs automatiskt in i registret av Selma.

Uppdok

OM-registrering

Omregistrering. Registrering av en student på annan termin än den termin som FFG- eller FO-registrering görs i syfte att studenten ska få tillåtelse att delta i undervisning och/eller examination på kursen en andra (tredje etc.) gång.

Uppdok

Områdeskurser

Nationella fördjupnings- och specialkurser som är relevanta för sökt utbildning och inte krävs för behörighet.

NyA

Ort

Se kursort.

Uppdok, Selma

Personliga inställningar

Inställningar för olika funktioner i Uppdok som kan bestämmas av användaren. Inställningarna gäller t.ex. utskrifter eller vilka uppgifter som ska visas eller kunna anges.

Uppdok

Personnummer

Personnummer eller tillfälligt personnummer (interimspersonnummer) som används för att identifiera en person. Byte av personnummer, t.ex. när en student med interimspersonnummer folkbokförts i Sverige, görs av Uppdok-enheten.

Interimspersonnummer med bokstäverna T och R i fjärde positionen är nationella (skapade i NyA) och kan användas vid andra lärosäten, medan de med bokstaven P är lokala och kan avse olika personer i olika lärosätens register.

NyA, Uppdok

Planeringstal

Antal planerade platser för ett utbildningstillfälle.

NyA, Selma

Platsgaranti

Alla behöriga sökande som anmält sig i tid ges tillträde till en utbildning.

NyA, Selma

Poäng

Tidigare (före 1 juli 2007) enhet som anger omfattningen av en utbildning. Heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 40 poäng. Konverterades den 1 juli 2007 till högskolepoäng.

Uppdok, Selma

Poängbidrag

Det antal poäng ett anmälningsalternativ belastar takstrykningen vid urval med. Jfr nedstrykning.

NyA

Prestationsgrad

Antal helårsprestationer i relation till antal helårsstudenter. Begreppet används i årsredovisningen.

Uppdok

Prioritet (rangordning)

Rangordning av sökalternativ inom anmälan

NyA

Program

Se utbildningsprogram.

Uppdok, Selma

Programfart

Ett programtillfälles studietakt.

Uppdok

Programkod

Kod som unikt identifierar ett utbildningsprogram. Till koden är bland annat uppgifter om benämning, omfattning och tillträdesnivå knutna.

Uppdok, Selma

Programort

Ett programs studieort.

Uppdok

Programtillfälle

Specifikation av visst antagnings- och/eller registreringsalternativ för program. Ett programtillfälle definieras av program, starttermin, programfart, programort, undervisningsform och finansieringsform.

Uppdok, Selma

Programtillfälleskod

Se anmälningskod.

Uppdok, Selma

Projektarbete

Ett prov där det är möjligt att ange en titel på uppsats eller examensarbete.

Uppdok

Prov

Examination på kurs (enda prov), delkurs eller moment i kurs inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. För prov inom utbildningen på forskarnivå används i Uppdok begreppet kurs.

Uppdok

Provkod

Kod som unikt identifierar ett prov inom en kurs. Till koden är bland annat uppgifter om benämning, omfattning och betygsskala knutna. Koden används alltid tillsammans med en kurskod.

Uppdok

Provuppsättning

Avser den termin fr.o.m. vilken prov i en kurs ska gälla, t ex  H14. Flera provuppsättningar kan finnas inom en kurs och ett och samma prov kan ingå i mer än en provuppsättning. Vid resultatrapportering kontrolleras att det aktuella provet ingår i den provuppsättning som gäller för studentens FFG-registrering. Vid inrapportering av betyg på hel prov kontrolleras att alla prov som är obligatoriska för provuppsättningen är avklarade.

Uppdok

Rangordning

Rangordning för att gruppera olika urvalsgrupper i samband med meritvärdering.

NyA

Reell kompetens (REKO)

Grundläggande eller särskild behörighet till en utbildning förvärvad på annat sätt än genom den tidigare gymnasie- eller högskoleutbildning som är formellt förkunskapskrav.

NyA

Registrering

Dokumentation i studieregistret av en students avsikt och rätt att delta i kurs på grundnivå eller avancerad nivå vid ett visst kurstillfälle eller en doktorands avsikt och rätt att under den kommande perioden (halvåret) delta i utbildningen på forskarnivå.

Jfr registreringstyp.

Uppdok

Registreringsintyg

Studieintyg som avser registreringar på kurser eller i utbildning på forskarnivå.

Uppdok

Registreringstyp

Typ av registrering på kurs på grundnivå och avancerad nivå. Tre typer finns: FFG (förstagångsregistrering), FO (fortsättningsregistrering) och  OM (omregistrering).

Uppdok

Reserv

Student som är antagen som reserv till en utbildning. Erbjuds plats om det blir någon plats ledig.

Uppdok

Resultatintyg

Studieintyg som avser uppnådda studieresultat.

Uppdok

Resultatkod

En kod som används när samma prov förekommer på flera olika kurser. Flera provkoder kopplas till en resultatkod som sedan kan användas vid resultatrapporteringen.

Uppdok

Resultatperiod

Datumintervall inom vilket resultat hänförs till en viss termin.

Uppdok

Resultatrapportering

Dokumentation av resultat på prov och kurs (och i viss mån tillgodoräknande).

Uppdok

Rutlista

Lista i form av rutmönster med namn som t.ex. kan användas som närvarolista.

Uppdok

Rättningsprotokoll

Lista över studenter som är registrerade på en kurs med plats för examinator att ange betyg.

Uppdok

Sen anmälan

Sökalternativ som den sökande anmält sig till efter sista anmälningsdag för antagningsomgången.

NyA

Sista kompletteringsdag

Sista dag för sökande att komplettera sin anmälan med nytillkomna meriter.

NyA

Sista svarsdag

Sista dag då ja-svar kan lämnas av sökande efter urval med svarskrav.

NyA

Självständigt arbete

Se examensarbete.

Uppdok

Skrivningspoäng

Detaljinformation som kan anges (om det valts i Personliga inställningar) vid rapportering av godkända och underkända resultat på prov i kurs på grundnivå och avancerad nivå. Uppgiften används inte i intyg.

Uppdok

Skyddad personuppgift

Uppgift i adressfältet som anger att inga uppgifter om personen får lämnas ut.

Läs mer: Sekretesskyddade personuppgifter

Uppdok

Slumpurval

Slumpmässig begränsning av en population som sökts fram till ett visst antal.

Uppdok

Slutvecka

Sista veckan på terminen för ett kurstillfälle.

Uppdok, Selma

Sommarkurs

Kurstillfälle som ges under perioden mellan vårterminen och höstterminen.

Selma

Spec

Se skrivningspoäng.

Uppdok

Startperiod

Den del av året som ett utbildningstillfälle startar. Startperiod används som sökkriterium på sökandewebben. Fem perioder används. Höst- och vårtermin delas in i två perioder var och sommaren utgör en period.

NyA, Selma

Starttermin

Första terminen på ett kurstillfälle.

Uppdok, Selma

Startvecka

Första veckan på terminen för ett kurstillfälle.

Uppdok, Selma

Statusraden

Annat namn på meddelanderaden.

Uppdok

Student

Person som är antagen till och bedriver högskoleutbildning.

Uppdok

Studieavbrott

Se avbrott.

Uppdok

Studieavgift

Avgift som sökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz måste betala innan registrering på kurs kan ske.

Uppdok

Studieavgiftsbelopp

Belopp som ska betalas av avgiftsskyldig student för en utbildning. Beloppet avser antingen första betalningen eller studieavgiften totalt.

Selma

Studieintyg

Resultat- eller registreringsintyg som skrivits ut från Uppdok och undertecknats.

Uppdok

Studieordning

Sammanhållet regelverk för högskoleutbildning, t.ex. 1977 års studieordning, 1993 års studieordning och 2007 års studieordning.

Selma

Studieort

Den kommun eller det land där huvuddelen av undervisningen på ett utbildningstillfälle sker eller, vid distansundervisning, huvuddelen av sammankomsterna sker. SCB:s koder används för kommuner (0380 Uppsala, 0980 Gotland) och länder (tvåställig landskod enligt ISO-standard). För distanskurser utan obligatoriska träffar används flexibel studieort (FLEX).

Selma

Studieplan

Begreppet avser antingen allmän studieplan eller individuell studieplan för utbildning på forskarnivå eller en bilaga till utbildningsplanen för ett utbildningsprogram som i detalj anger vilka kurser som ingår i programmet och ev. inriktningar.

Uppdok, Selma

Studieregister

Dokumentation om behörighet, urvalsgrund, antagning, deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet, examen och avgiftsskyldighet. Varje lärosäte ska enligt förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor föra ett studieregister och där ange uppgifterna individuellt för varje student. Uppdok är Uppsala universitets studieregister.

Uppdok

Studieresultat

Se avklarade högskolepoäng.

Uppdok

Studietakt

Den takt med vilken en utbildning ges vid ett visst tillfälle, t.ex. heltid eller deltid. Studietakten anges i procent av heltidsstudier under hela utbildningsperioden.

Selma

Studieuppehåll

Tidsbegränsat (längre) uppehåll i studierna som anmälts av studenten.
Läs mer: Studieuppehåll och studieavbrott på program

Uppdok

Städning

Borttagning av påbörjade listor som inte inte kommer att användas för definitiv inläggning av registrering eller resultat.

Uppdok

Successiv fördjupning

Se fördjupning.

Uppdok, Selma

Svarskrav

Krav på att den sökande måste svara ja till plats/reservplacering för att stå kvar vid nästa urval.

NyA

Särskild behörighet (SB)

Krav på särskilda förkunskaper utöver grundläggande behörighet för tillträde till viss utbildning.

NyA

Sökalternativ

Ett anmälningsalternativ som den sökande har i sin anmälan

NyA

Sökande

Person som anmält sig till en eller flera utbildningar.

NyA

Sökandewebben

De delar av antagning.se och universityadmissions där det går att söka efter och anmäla sig till utbildningar , följa sin anmälan och svara på antagningsbesked.

NyA, Selma

Takvärde

Det högsta antal högskolepoäng en sökande kan antas till vid ett urvalstillfälle i en antagningsomgång.

NyA

Tentamenstillfälle

Examination som äger rum vid ett visst datum och klockslag och som har en viss form.

Uppdok

Termin

Del av läsår. Höstterminen påbörjas varje år den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor.

Uppdok, Selma

Termin i ordning

Terminsangivelse (ordningsnummer) för kurstillfälle som går över mer än en termin. FFG-terminen är termin 1, den första FO-terminen termin 2 osv.

Uppdok

Tidsbegränsad/tillfällig adress

Se adress.

Uppdok

Tillgodoräknande

Beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen (istället för motsvarande utbildning).

Uppdok

Tilläggskomplettering

Komplettering i kurs/ämne/etapp som inte existerar i aktuell huvudmerit.

NyA

Tjänsteanteckning

Anteckning i NyA rörande en person, ett ärende i antagningsomgång eller ett beslut som fattats om behörighet, undantag eller motsvarandebedömning. För tjänsteanteckningar i Uppdok se anteckningar.

NyA

Undantag

Undantag som beviljas från behörighetskrav (dispens).

NyA

Undervisningsform (distributionsform)

Den form som lärosätet tillhandahåller utbildningen i vid ett visst utbildningstillfälle, t.ex. normal (på campus) eller distans.

Uppdok, NyA, Selma

Uppdok

Uppsala universitetets studieregister. Jfr Ladok.

Uppdok

Uppdragsutbildning

Utbildning som som med stöd av förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor anordnas mot avgift från annan än en fysisk person och för vilken uppdragsgivaren utser deltagarna.

Uppdok, Selma

Urvalsgrupp

Grupp som kopplas till ett anmälningsalternativ och utgör grund för rangordning när inte alla behöriga sökande kan antas.

NyA, Selma

Urvalsmodell

Modell som kopplas till anmälningsalternativ och styr i vilken ordning urvalsgrupper behandlas i urvalet samt hur platser fördelas mellan urvalsgrupper och mellan olika kategorier av sökande.

NyA

Urvalsomgång

Omgång för urval för en viss antagningsomgång, t.ex. urval 1, urval 2 och reservurval.

NyA

Urvalsresultat

Resultat av urvalskörning per antagningsomgång, anmälningsalternativ, urvalsgrupp och person.

NyA

Utbildningsdatabas

Databas som innehåller uppgifter om utbildningsutbudet och som används för att föra över data om detta till Uppdok och NyA/sökandewebben. Selma är Uppsala universitets utbildningsdatabas för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Selma

Utbildningsnivå

Nivå inom högre utbildning. Utbildningen ska enligt högskolelagen (1992:1434) ges på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.

Uppdok, Selma

Utbildningsområde

Indelningsgrund för regeringens resurstilldelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Varje kurs ska tillhöra ett eller flera utbildningsområden. Jfr kursklassificering.

Uppdok, Selma

Utbildningsplan

Ett obligatoriskt dokument som beskriver och innehåller föreskrifter för ett utbildningsprogram.

Selma

Utbildningsprogram

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå där ett antal kurser sammanförts och som leder till en examen.

Uppdok, Selma

Utbildningstillfälle

Specifikation av visst antagnings- och/eller registreringsalternativ. Se kurstillfälle, kurspaket och programtillfälle.

Selma

Utbyteskomplettering

Komplettering i kurs/ämne/etapp där motsvarighet existerar i huvudmerit.

NyA

Utbytesprogram

Internationellt utbyte av studenter, lärare eller annan personal reglerad genom utbytesavtal.

Uppdok

Utbytesstudent

Student som deltar i ett utbytesprogram. Se inresande utbytesstudent och utresande utbytesstudent.

Uppdok

Utresande utbytesstudent

Student som deltar i ett utbytesprogram och har en del av sin utbildning förlagd vid ett utländskt lärosäte.

Uppdok

Utskrift

Utskrift på papper eller till datafil för vidare bearbetning i t.ex. Excel och Word. Förutom funktionsspecifika utskrifter kan i utdatafunktionerna namn- och adresslistor skrivas ut från Arkiv-menyn. Det är möjligt att ange egna standardinställningar för utskrifter både på övergripande nivå och på funktionsnivå.

Uppdok

Utsökning

Utsökning av population (grupp) av studenter utifrån t.ex. kursregistrering, programantagning eller avklarade högskolepoäng. En kombination av sökkriterier kan användas. I Uppdoks finns ett utsökningspaket som kan användas i många av funktionerna. Det nås antingen genom knappen "Utsökning" eller från Special-menyn. Utsökning kan kombineras med begränsning.

Uppdok

Verksamhetstermin

Del av året då undervisning sker. Motsvarar vår- och hösttermin och används i årsredovisningen.

Uppdok

Vetenskapsområde

Tidigare (före 1 januari 2009) indelning för tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå. Inom Uppsala universitet även använt som organisatorisk enhet bestående av en eller flera fakulteter.

Uppdok

Villkor

Antagningsvillkor. Förbehåll som kan avse behörighet eller studieavgifter. För registrering krävs att villkoren är uppfyllda.

Uppdok

YLE

Förkortning för yrkeslivserfarenhet.

NyA

Yrkesexamen

Examen på grundnivå eller avancerad nivå med viss yrkesinriktning som specificeras i examensordningen. Jfr generell examen.

Uppdok

Årsredovisning

Ett delsystem i Uppdok för att hantera redovisningsunderlag kopplat till den undervisning som bedrivs. Används för att ta fram uppgifter om helårsstudenter, helårsprestationer och avlagda examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå och om nybörjare, försörjning och avlagda examina i utbildning på forskarnivå.

Uppdok

Åtgärdskod

Märkning som sätts på ärende eller sökalternativnivå för att fånga upp felaktigheter och problem som behöver hanteras manuellt under olika skeden i processen.

NyA

Ämne

Avgränsat kunskapsområde för utbildningen på forskarnivå med egen benämning. Inrättas av fakultetsnämnd. Tidigare (före 1 juli 2007) även huvudämne eller ämne fastställt av SCB (ut-ämne).

Uppdok, Selma

Ämnesgrupp

Nationell indelning av kurser på grundnivå och avancerad nivå som används i officiell statistik.

Läs mer: Ämnesgrupper (SCB)

Uppdok, Selma

Ärende

Anmälan samt alla handlingar som kopplas till en anmälan under antagningsprocessens gång.

NyA

Ärendekö

Ärenden som sökts ut för handläggning.

NyA