This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Riktlinjer och rutiner för säkerhetsområdet

Riktlinjer och rutiner för säkerhetsområdet finns i Mål- och regelsamlingen under kategorin Säkerhet. Det går också att skriva ett nyckelord i sökrutan för att direkt hitta relevant regelverk utan att välja kategori.

Vid anlitande av konsult/entreprenör behöver ofta en sekretessförbindelse (mall i Wordformat) skrivas under. Kontakta oss för stöd och hjälp runt detta.

Fysisk säkerhet (personsäkerhet och egendomsskydd)

I mål- och regelsamlingen finns, utöver nedanstående, riktlinjer och rutiner för brandskydd, restvärdesräddning, brandskyddsombud och försäkringskrav.

Personsäkerhet. OBS! Ersätter Personsäkerhet vid risk för hot och våld (UFV 2012/487), Säkert resande vid tjänsteresor (UFV 2012/601), SIS-godkända ID-kort (UFV 2014/192)

Skyddskrav för frysar. Se också sidan om frysar och termostatrum

Campuskort (passerkort) och passagerättigheter

Tillträde till universitetets lokaler

Kamerabevakning Ersätter tidigare rutin för kameraövervakning

Byggnadstekniskt skydd (UFV 2018/1966) exempel på  nyckelkvittens (i Word) OBS! Ersätter  Byggnadstekniskt skydd (UFV 2012/895), Nycklar och nyckelsystem (UFV 2014/1477), Användning av dörrbladsläsare (UFV 2013/872).

Informationssäkerhet och IT-säkerhet 

I mål- och regelsamlingen finns riktlinjer och rutiner för anskaffning och drift av IT-system, molntjänster, loggning, informationsklassning, informationshantering, riskanalyser, systemutveckling med mera.

Hantering av elektroniskt lagrad information vid anställnings/studiers upphörande speciellt i händelse av dödsfall

Lösenordshantering, Hantering av behörigheter

Säker hantering av mobila enheter och portabla lagringsmedia

Stöddokument för informationsklassificering, riskhantering mm

Hantering av allmänna handlingar

Obs! Medarbetares användning av molntjänster ingår i rutinerna för säker informationshantering.

IT-säkerhet

Hantering av utrangerad (avvecklad) utrustning (kassering, försäljning, omflyttning)

Säkerhet för mobila enheter och portabla lagringsmedia (länk till nanolearning)

Systemadministratörers befogenheter och skyldigheter

Övriga stöddokument för IT-säkerhet