This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Kamerabevakning

Uppsala universitets ändamål och rättsliga grund med kamerabevakning

Uppsala universitets ändamål med kamerabevakningen är att skapa tryggare miljöer för anställda och studenter men också i syfte att förebygga, utreda och avslöja brott.

Behandlingen som sker när du registreras via våra övervakningskameror är nödvändig i Uppsala universitets uppdrag att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Tillgång till inspelat material

Enbart behörig personal vid Uppsala universitet har tillgång till inspelat material.

Inspelat material kan även på begäran från polis utlämnas, för att bistå vid eventuell brottsutredning.

Lagring av övervakningsmaterial

Uppsala universitet sparar inspelat övervakningsmaterial i 30 dagar eller så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Registrerade personers rättigheter

Registrerade personer har, enligt dataskyddsförordningen, ett antal rättigheter. I korthet innebär det att de registrerade personerna ska ha kontroll över sina egna uppgifter genom att få information om, när och hur deras personuppgifter behandlas. Rättigheterna har i och med dataskyddsförordningen stärkts jämfört med PUL (personuppgiftslagen). Registrerade personer har, i vissa fall, rätt att få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade. De kan också få ut eller flytta sina uppgifter. Den som vill utöva sina rättigheter: se kontaktuppgifter nedan.

Frågor och synpunkter

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Uppsala universitets Dataskyddsombud, dataskyddsombud@uu.se.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämpad kamerabevakningslag eller dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.