This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Styrande dokument samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens Arbetsordning

Delegation

Delegationsordning 2018
Kursplaner, delegation till institutionerna

Fakultetsnämnden

Stöd för dig med nämnduppdrag
Arbetstid för ledamot i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden samt underorgan
Ersättning för doktorander och studenter i fakultetsnämnden samt underorgan

Forskning och utbildning på forskarnivå

Resursfördelningsmodell för anslaget för forskning och forskarutbildning
Utvärdering av resursfördelningsmodellen för forskning och utbildning på forskarnivå, rapport
Ändringar i resursfördelningsmodellen för forskning och utbildning på forskarnivå
Prolongation på grund av föräldraledighet vid samhällsvetenskapliga fakulteten
Prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand för doktorander med förtroendeuppdrag – kompletterande riktlinjer för samhällsvetenskapliga fakulteten
Prolongation för suppleanter

Jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och likavillkorsplaner

Kvalitetsarbete

Kvalitetssystem för samhällsvetenskapliga fakulteten
Kvalitetsprogram 2017
Pedagogiskt handlingsprogram
Rapport från kvalitetsgruppen - studierektorernas ledning av forskarutbildningarna inom samhällsvetenskapliga fakulteten
Riktlinjer för kursvärderingar (UU) Inom Samfak tillämpas inga kompletterande riktlinjer för kursutvärderingar.

KoF 2011 - program för riktade satsningar
Självvärderingar KoF11

Rekrytering, befordran

Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen
Professorsprogram 2015-2017
Professorsprogram 2016-2018

Instruktioner till sökande av anställning/befordran

Strategidokument

Mål och strategier för Samhällsvetenskapliga fakulteten, SAMFAK 2014/114

Stipendiefinansiering

Stipendiefinansiering, rapport, SAMFAK 2008/96
Stipendiefinansiering, beslut, SAMFAK 2008/96
Uppföljning av beslut om stipendiefinansiering, rapport SAMFAK 2010/94

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Gemensam periodindelning 18/19
Gemensam periodindelning 17/18
Instruktion för värdinstitution
Likabehandlingsplan 2016
Riktlinjer för studieuppehåll - har upphävts 2017-04-06
Riktlinjer för arbetslivsanknytning
Riktlinjer för mottagande av nya studenter mm

Val

Val av prefekt