PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Statsanslag

Vår- och budgetproposition till riksdagen i april respektive september

Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren. I budgetpropositionen ges detaljerade förslag över hur statens utgifter ska fördelas på olika utgiftsområden, för universitetets del utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning, se regeringens hemsida Riksdagen fattar beslut om vårproposition i juni och budgetpropositionen i december.

Regleringsbrev

I december beslutar Regeringen/Utbildningsdepartementet om mål och resurser avseende universitetets verksamhet för det följande budgetåret (regleringsbrev). Regleringsbreven återfinns på Ekonomistyrningsverkets hemsida, under Statsredovisning, Statsliggaren.

Konsistoriet fördelar de statliga anslagen

De statliga anslagen fördelas från konsistoriet till vetenskapsområdena som i förekommande fall fördelar till fakulteterna och vidare till institutionerna. Information om hur anslagen fördelas på institutionsnivå finns i konsistoriets, vetenskapsområdenas och fakulteternas verksamhetsplaner.

Utbetalning av en tolftedel varje månad

Medel som tilldelats i regleringsbrevet utbetalas med en tolftedel varje månad via plusgiro till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret. Utbetalningsdatum är ca den 25:e i varje månad.

Fördelning av tolftedelar till institutionerna

När medel kommit in på universitetets plusgirokonto fördelar avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) inkomsten till berörda institutioner. Underlag för bokföring är årets verksamhetsplaner och interna beslut.
Tolftedelarna bokförs på konto och prestation enligt följande:

Utbildning på grund-/avancerad nivå, konto 3051 – 3069 och prestation 110.
Forskarutbildning, konto 3071 – 3089 och prestation 210
Motpart och finansiär är 100000.

Bokföring på projekt

De institutioner som vill ha sina anslag fördelade på projekt kan skicka en excelfil, se mall för fördelning av statsanslag, till ekonomisupport@uadm.uu.se.

Kontaktperson: Hanna Mörtberg