PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) vid Uppsala universitet

Arbetsmiljön omfattar inte bara hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Den handlar om en rad olika saker, t.ex. arbetsorganisation, stress, kompetens, organisatoriska och sociala faktorer mm. Till arbetsmiljön räknas också inflytande, trygghetsfrågor, jämställdhetsfrågor, rehabilitering och arbetstidens förläggning.

Arbetsmiljön styrs av lagar, bestämmelser och ibland avtal. Men det viktigaste är att det finns en helhetssyn där arbetsgivare, arbetstagare och de fackliga organisationerna förstår att en god arbetsmiljö är lönsam för alla inblandade.Arbetsmiljölagen (AML) är ”roten” i arbetsgivarens regelträd.  Den tar upp de grundläggande reglerna om arbetsmiljöns utformning, anger vem som har ansvar och befogenheter och hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver de grundläggande aktiviteterna, (”stammen”) i arbetsmiljöarbetet. Den beskriver arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp för att förebygga olyckor och ohälsa.  Den beskriver också våra olika roller i arbetsmiljöarbetet och vikten av samverkan på arbetsplatsen.
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare.

Syfte

 1. Ingen ska riskera att bli sjuk eller skadad på grund av sitt arbete.
 2. Arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla på arbetsplatsen.
 3. Arbetsmiljöarbetet ska samordnas med verksamhetens styrning i den dagliga verksamheten.
 4. De verksamhetsansvariga ska också ha ansvar för arbetsmiljön.

Vem har ansvaret?

 • Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.
 • Om det finns flera chefer på olika nivåer: Utgå alltid från att ansvaret är ditt, även om det juridiska ansvaret ligger på en högre eller lägre nivå.
 • Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera arbetsmiljöronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Medarbetarens ansvar:

 • Att följa de rutiner som finns på arbetsplatsen och använda eventuell skyddsutrustning som krävs.
 • Att påtala brister i organisationen till sin närmaste chef.

Arbetsmiljöombudets ansvar:

 • Att företräda de anställda på institutionen/avdelningen i samverkan med arbetsgivaren.
 • Att delta i skyddsronder.
 • Att hålla sig uppdaterad på arbetsmiljölagstiftningen och de riktlinjer och rutiner som gäller för Uppsala universitet.