PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Arbetet för lika villkor

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor. Det operativa ansvaret har ordföranden i varje fakultetsnämnd, prefekterna samt varje chef och arbetsledare inom universitetet. Arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan universitetet och studenterna.

Nedan framgår hur arbetet för lika villkor är organiserat på olika nivåer på universitetet.

HR-avdelningen

Institutionernas lika villkorsombud/motsv.

Nätverket för mångfald och lika villkor

Rådet för lika villkor

Samrådsgrupp för lika villkorsfrågor

Universitetsbibliotekets jämställdhetsombud

Universitetsförvaltningens jämställdhetsombud

Vetenskapsområdenas/fakulteternas/motsv. arbetsgrupper

Samordnare för lika villkor på studentavdelningen